ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Bir Diş Hekimliği fakültesine başvuran hastaların diş hekimliği uzmanlık alanları konusundaki bilgi düzeyleri [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 25-30 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.47966

Bir Diş Hekimliği fakültesine başvuran hastaların diş hekimliği uzmanlık alanları konusundaki bilgi düzeyleri

Melek Taşsöker1, Hatice Kök2, Sevgi Özcan Şener1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastaların diş hekimliği uzmanlık alanları konusundaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların diş hekimliği uzmanlık alanları konusundaki bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan anket, lise ve üzeri eğitim durumuna sahip, tamamı internet kullanıcısı olan 1000 hasta ve fakültemizde farklı birimlerde görevli diş hekimi olmayan 38 çalışana uygulanmıştır. Karşılaştırmalar için ki-kare testi uygulanmış olup, önemlilik derecesi p<0,05 olarak ele alınmıştır.
BULGULAR: Hastaların en fazla doğru yanıtladıkları uzmanlık alanı ağız, diş ve çene radyolojisi (%62,9), en fazla yanlış yanıt verdikleri uzmanlık alanı periodontoloji (%41) olurken, yakın çevrede diş hekimi olmasının ve medeni durumunun verilen cevaplar üzerinde etkisi olmadığı gözlenmiş (p>0,05); cinsiyet, eğitim durumu, gelir düzeyi, diş hekimi ziyareti sıklığı parametreleri ile verilen cevaplar arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş hekimliği fakültesine başvuran bireylerde başta Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi olmak üzere sırasıyla Çocuk Diş Hekimliği, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ve Ortodonti diğer uzmanlık alanlarından daha fazla doğru bilinme oranına sahiptir. Bu bilgi toplum genelini yansıtmamakla birlikte gelecekte daha geniş kitlelerle yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimliğinde uzmanlık, bilgi düzeyi, hasta

Knowledge on dental specialties among dental patients who referred to a dental faculty

Melek Taşsöker1, Hatice Kök2, Sevgi Özcan Şener1
1Department of Oral, Dental and Chin Radiology, Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Konya
2Department of Orthodontics, Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Konya

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the knowledge on dental specialties among patients who referred to the Faculty of Dentistry, Necmettin Erbakan University.
METHODS: A questionnaire regarding the knowledge of patients about dental specialties was applied on 1000 patients, all of which were internet users, with high school and/or upper education level, as well as 38 staff from different units. Chi-square test was used for comparisons with a significance level at p<0.05.
RESULTS: The most well-known dental specialty was Oral and Maxillofacial Radiology (62.9%), while the least known dental specialty was Periodontology (41%). In terms of having a dentist friend/family member and marital status, there were no significant differences between the answers (p>0.05) whereas significant differences were found between the answers in terms of gender, frequency of dental visit and level of education and income (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Oral and Maxillofacial Radiology, followed by Pedodontics, Oral and Maxillofacial Surgery and Orthodontics, were found to be the most known specialties among dental patients who referred to the Faculty of Dentistry. Data gathered from this study does not reflect the general society and future studies on larger scales are needed.

Keywords: Dental specialty, knowledge, patient

Melek Taşsöker, Hatice Kök, Sevgi Özcan Şener. Knowledge on dental specialties among dental patients who referred to a dental faculty. Yeditepe J Dent. 2017; 13(3): 25-30

Sorumlu Yazar: Melek Taşsöker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale