ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Lazer kullanımının kök kanal dentini üzerine uygulanan adezivlerin bağlanma dayanımı üzerine etkilerinin incelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 13-19 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.40412

Lazer kullanımının kök kanal dentini üzerine uygulanan adezivlerin bağlanma dayanımı üzerine etkilerinin incelenmesi

Zeliha Gonca Bek Kürklü1, Mehmet Emin Türköz2
1Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi A.D, Adana
2Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi A.D, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Post boşluklarına uygulanan üç aşamalı bir total-etch adezivin, iki aşamalı bir total-etch 535 adezivin, iki aşamalı bir self-etch primerin ve tek aşamalı bir self-etch adezivin Nd: YAG lazer uygulanarak ısıtılmasıyla bağlanma dayanımlarında bir farklılık oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Deneyde 64 adet üst kesici diş kullanıldı. Kök kanal preperasyonundan sonra kök kanal dolgusu yapıldı. Post boşluğu hazırlandıktan sonra 1. gruptaki örneklere tüm adezivler üretici 540 firma talimatları doğrultusunda uygulandı ve polimerize edildi. 2. grupta 1. gruptan farklı olarak sadece bond üzerine polimerizasyon öncesi Nd: YAG lazer (100 mJ/atım, 10Hz) uygulandı ve polimerize edildi. Bütün gruplarda kanal içine yapıştırma simanıyla post yerleştirildi. Her dişten kesit alındı ve push-out bağlanma dayanımları ölçü ldü. Bağlanma dayanımları değerleri ANOVA ve Tukey testleriyle analiz edildi.
BULGULAR: Nd: YAG lazer uygulanan ve uygulanmayan örneklerde en yüksek push-out bağlanma dayanımları sırasıyla CS3>SMP>SB>CSE' dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adeziv üzerine Nd: YAG lazer uygulaması kök kanal dentininde adezivlerin bağlanma dayanımını arttırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lazer, bağ, lanma dayanımı, dentin

Assessment of effects of laser use on bond strength of adhesives applied on root canal dentin

Zeliha Gonca Bek Kürklü1, Mehmet Emin Türköz2
1Deparment of Restorative Dentistry, Cukurova University, Adana, Turkey
2Deparment of Restorative Dentistry, Gazi University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: It was ascertained whether heating of a three-step total- etch adhesive, a two-step total-etch adhesive, a two-step self-etch primer, and a single-step self-etch adhesive by Nd: YAG laser application causes to any difference in bonding strength onto root canal dentin.
METHODS: Upper incisor teeth were used in this experiment. After canal preparation root canal filling was performed. After post space preparation in group 1 the same adhesives were applied onto the root canal dentin and then light-cured. In group 2, Nd: YAG laser (100 mJ/pulse,10 Hz) was applied on the adhesives before polimerization and then light-curing was done. In all groups, luting cement and post was placed in the canal and then light-cured. Sections were taken from each tooth and push-out bond strength was measured. Bond strength data were analyzed using ANOVA and Tukey tests.
RESULTS: Among the samples treated and not treated with Nd: YAG laser on adhesive, the highest push- out bonding strength was observed in order of CS3>SMP>SB>CSE.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In all groups, application of Nd: YAG laser on adhesive before polimerization increased push-out bond strength.

Keywords: Laser, Bond Strength, Dentin

Zeliha Gonca Bek Kürklü, Mehmet Emin Türköz. Assessment of effects of laser use on bond strength of adhesives applied on root canal dentin. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 13-19

Sorumlu Yazar: Zeliha Gonca Bek Kürklü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale