ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Beden ve Organ Bağışına Bakışı [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 59-65 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.35220

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Beden ve Organ Bağışına Bakışı

İzem Mağazacı1, Mete Büyükertan2, Ömer Uysal3, Hüseyin Avni Balcıoğlu4
1İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi
2İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Anatomi BD, İstanbul
3Bezmialem Üniveristesi Tıp Fakültesi Bioistatistik A.D., İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anatomi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Medikal teknolojinin sunduğu yüksek imkanlarla birlikte tıbbi pratiğin geldiği aşamada artık kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, barsaklar, pankreas gibi organların transplantasyonu son derece yüksek bir başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yüksek başarı, doğal olarak artan bir talebi de beraberinde getirmektedir. Ancak talebe cevap verebilmek için öncelikli koşul yeterli bağışın sağlanabilmesidir. Bununla da bağlantılı olarak; yüksek donanımlı tıp fakültelerine ve donanımlı hekimlere olan ihtiyaç da artmakta olup kaliteli eğitim için gerekli materyalin sağlanması zorunluluğu doğmaktadır. Kaliteli tıp eğitiminin en önemli eğitim materyallerinden kadavraya olan ihtiyaç son yıllarda iyice belirginleşmiştir. Toplumda, eğitimde kullanılmak üzere kadavra olarak bedenini ve transplantasyon için organlarını bağışlama düşüncelerini etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler yaş, din, kültür, kişilik, eğitim seviyesi, ölüm görüşü, beden imajı, önceki bağış deneyimleri, insani endişeler, etik kriterler olarak sıralanabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin organ bağışı ve kadavra konularına yaklaşımı incelenmektedir. Anket sorularının cevaplanmasında öğrencilerin edindikleri diş hekimliği eğitiminin belli bir farkındalık düzeyi oluşturup oluşturamadığına dair bir yorumlamayı mümkün kılabilmesi açısından katılımcıların ilk 2 sınıf ve son sınıf olarak gruplandırılması planlanmıştır.
BULGULAR: Eğitim seviyesindeki artışın organ ve kadavra bağışının gerekliliğinin farkındalığı gözlenmiştir. Genel anlamda organ bağışına verilen destek yüksek oranda izlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Katılımcıların, kadavra kullanımının bilimsel araştırmalarda ve tıp eğitiminde gerekliliğine dair olumlu görüşlerine rağmen; beden bağışına verdikleri desteğin düşük oranda olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği öğrencisi, kadavra bağışı, organ bağışı

Attitudes of Dental Students Towards Body and Organ Donation

İzem Mağazacı1, Mete Büyükertan2, Ömer Uysal3, Hüseyin Avni Balcıoğlu4
1Istanbul University Faculty of Dentistry Senior Student, Istanbul
2Istanbul University Faculty of Dentistry Department of Anatomy, Istanbul
3Bezmialem University Scool of Medicine Department of Biostatistics, Istanbul
4Health Sciences University, Faculty of Medicine Anatomy A.D., Istanbul

INTRODUCTION: With the help of the current situation of medical practice due to the advanced level of medical technology, the transplantation of organs such as heart, lungs, liver, kidneys, intestines, pancreas is performed with a very high success rate. This high success rate naturally results in increasing demand for operations. But sufficient donations are a prerequisite for meeting the demand. As a result of this the need for full-fledged medical schools and qualified doctors increase and the necessity of providing required equipment for high quality education arises. The need for cadaver as a training material for a high quality medical education has become evident in the recent years. There are numerous factors affecting the society’s outlook on cadaver donations for educational use and organ donations for transplantation. These factors can be categorized as age, religious views, culture, personality, level of education, views on death, body image, previous donation experiences, humanly worries, ethical criteria. This study aims to discuss dental students’ outlook at Istanbul University on cadaver and organ donation.
METHODS: It is intended to classify the survey participants as juniors and seniors in order to find out whether the dental education of students causes an awareness on the subject when answering the survey questions
RESULTS: It is observed that with the increase in level of education comes the increase in awareness of necessity of cadaver and organ donation. Support for organ donation on the average is observed at high rates.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite their positive outlook on the necessity of the use of cadaver in scientific researches and medical education, a low level of support for body donation is observed among the participants.

Keywords: Dental student, cadaver donation, organ donation

İzem Mağazacı, Mete Büyükertan, Ömer Uysal, Hüseyin Avni Balcıoğlu. Attitudes of Dental Students Towards Body and Organ Donation. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 59-65

Sorumlu Yazar: Hüseyin Avni Balcıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale