ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran çocuk hastalarda Hepatit B, C ve HIV seroprevalansı [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 81-84 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.33043

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran çocuk hastalarda Hepatit B, C ve HIV seroprevalansı

Zeynep Aslı Güçlü1, Zekiye Hidayet1, Dilek Günay Canpolat2, Fatma Doğruel2
1Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A. D., Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A. D., Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu tanımlayıcı araştırmada Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’ na başvuran ve tedavileri genel anesteziyle yapılmış olan 0-15 yaş arası çocukların hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalanslarının saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na 2014 Ocak - 2017 Haziran tarihleri arasında başvurmuş, dental tedavileri genel anestezi altında gerçekleştirilmiş, rutin kan tetiki bulunan 0-15 yaş arası toplam 3350 çocuk çalışmaya dâhil edilmiştir. Çocuk hastanesine yönlendirilerek hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), hepatit B yüzey antikoru (anti-HBs), hepatit C antikoru (anti-HCV) ve HIV antijen-antikor (HIV Ag/Ab) ve değerleri tespit edilmiş olan hastaların sonuçları değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya alınan çocukların sadece 2 (%0.0005)’ sinde HBsAg pozitifliği ve 1 (%0.0002)’ inde anti-HCV pozitifliği tespit edilmiştir. Araştırmada anti-HIV pozitif olan çocuk olmadığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada Kayseri ili ve çevresindeki çocuklarda hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyon düzeyinin konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalara kıyasla daha düşük olduğu bulunmuştur. Hepatit B enfeksiyonundaki düşüşün Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama programının bu yörede başarılı bir şekilde devam ettiği ve anne-babaların konuyla ilgili bilinç düzeylerinin artması bu düşüşte etkili olmuş olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Hepatit C, HIV, çocuk, seroprevalans

Seroprevalence of Hepatitis B, C and HIV of children patients referred to Erciyes University Faculty of Dentistry

Zeynep Aslı Güçlü1, Zekiye Hidayet1, Dilek Günay Canpolat2, Fatma Doğruel2
1Department of Pediatric Dentistry, Erciyes University Faculty of Dentistry, Kayseri, Turkey
2Department of Oral And Maxillofacial Surgery,erciyes University Faculty of Dentistry, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this descriptive study was to determine seroprevalence of hepatitis B, hepatitis C and HIV among children aged 0-15 years whom were applied to Erciyes University Faculty of Dentistry Department of Pedodontics treated under general anesthesia.
METHODS: The children aged 0-15 whom were applied to Erciyes University Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry for dental treatment under genereal anestehesia and have routine blood test from Jan 2014 to June 2017, were included in the study. Test results were obtained from pediatric hospital for hepatitis B surface antigen (HBsAg), hepatitis B surface antigen (anti-HBs), hepatitis C antibody (anti-HCV) and HIV antigen-antibody (HIV Ag / Ab).
RESULTS: Only 2 (%0.0005) HBsAg positivity and 1 (%0.0005) anti-HCV positivity were detected in the study. There were no anti-HIV positive children in this study.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The cases of hepatitis B, hepatitis C and HIV infection in Kayseri province and surrounding area, were lower than other related studies. It could be said that the increase of parents knowledge and national vaccination program run by Ministry of Health might have successful effect to reduce hepatitis B infection.

Keywords: Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, children, seroprevalance

Zeynep Aslı Güçlü, Zekiye Hidayet, Dilek Günay Canpolat, Fatma Doğruel. Seroprevalence of Hepatitis B, C and HIV of children patients referred to Erciyes University Faculty of Dentistry. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 81-84

Sorumlu Yazar: Zeynep Aslı Güçlü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale