ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Açılı Yerleştirilen Dental İmplantların Klinik Başarısı: Bir Uzun Süreli Gözlem Çalışması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 64-71 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.28199

Açılı Yerleştirilen Dental İmplantların Klinik Başarısı: Bir Uzun Süreli Gözlem Çalışması

Hakan Ocak1, Halis Ali Çolpak2, Emine Dilara Çolpak3
1Özel Klinik, Kayseri, Türkiye
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Departmanı, Antalya, Türkiye
3Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Departmanı, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çenelerdeki çeşitli anatomik ve fizyolojik sınırlandırmalar sebebiyle diş eksikliklerinin tedavisinde, optimum boyutlarda dental implant yerleştirilmesi bazı durumlarda ek cerrahi işlemler gerçekleştirilmeden mümkün olmamaktadır. Alternatif tedavi seçeneği olan kısa implantların da klinik başarılarının tartışmalı olması sebebiyle gününümüzde dental implantların açılı olarak yerleştirildiği tedavi seçenekleri gittikçe popüler hale gelmektedir. Çalışmamızın amacı hastaların çenelerine açılı olarak yerleştirilen dental implantların klinik ve radyolojik özelliklerini belirlemek ve uzun dönem takipleri sonucunda klinik sağ kalımlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalara açılı olarak yerleştirilen implantların yerleştirme tork değeri, ISQ değeri, yerleştirildiği bölgenin varyasyonları ve eğim açıları kayıt edildi. Ortalama 21,7 ± 10,8 ay takipleri sonucu implant kayıpları ve implantın etrafındaki boyun rezorbsiyonları tanımlayıcı ve demografik istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi.
BULGULAR: Araştırmaya dahil edilen bireylerin 33’ü (%60) erkek ve 22’si (%40) ise kadın idi. İmplantların 17’si üst tuber, 24’ü üst premolar kanin ve 14’ü ise alt premolar kanin bölgesine yerleştirildi Yerleştirilen implantların; eğim açısı ortalama 47 ± 9,8 derece, implantın çapı ortalama 4,1 ± 0,4 mm, implant boyu ortalama 11,9 ± 1,7 mm olarak belirlendi. Bir vakada implant kaybı yaşanırken implantların ağızda kalma oranı %99 olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dişsiz çenelerin kısa sürede protetik rehabilitasyonu için implantların açılı olarak yerleştirildiği tedavi protokolü sayesinde, özellikle optimum boyutlarda dental implant yerleştirilemeyen hastalarda öngörülebilir sonuçlarla başarılı bir tedavi olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Açılı yerleştirilen dental implantlar, Klinik başarı, Uzun dönem gözlem

Clinical Success of Angled Insertion of Dental Implants: A Long-Term Observation Study

Hakan Ocak1, Halis Ali Çolpak2, Emine Dilara Çolpak3
1Private Clinic, Kayseri, Türkiye
2Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Oral, Dental and Maxillofacial Surgery Department, Antalya, Türkiye
3Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Dentistry, Prosthodontics Department, Antalya, Türkiye

INTRODUCTION: Due to various anatomical and physiological limitations in the jaws, it is not always possible to place dental implants of optimum sizes without performing additional surgical procedures in the treatment of tooth deficiencies. Since the clinical success of short implants, which are an alternative treatment option, is controversial, today's treatment options in which dental implants are placed at an angle are becoming increasingly popular. Our study aimed to determine the clinical and radiological characteristics of our patients who underwent dental implant procedures placed at an angle to the jaws and to evaluate their clinical survival as a result of long-term follow- up.
METHODS: The placement torque value, ISQ value, variations in the implantation area and inclination angles of the inclined implants placed in the patients were recorded. After a mean follow-up of 21.7 ± 10.8 months, implant losses and crestal bone resorption around the implant were evaluated using descriptive and demographic statistical methods.
RESULTS: 33 (60%) of the individuals included in the study were male and 22 (40%) were female. Seventeen of the implants were placed in the upper tuber, 24 in the upper premolar canine and 14 in the lower premolar canine. The average angle of inclination was 47 ± 9.8 degrees, the average diameter of the implant was 4.1 ± 0.4 mm and the average length of the implant was 11.9 ± 1.7 mm. Implant loss was experienced in one case, and thus the rate of implants remaining in the mouth was 99%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: For the rapid prosthetic rehabilitation of toothless jaws, the angled implant application treatment protocol can be applied as a successful treatment with predictable results in patients, especially those who cannot be given dental implants of optimum size.

Keywords: Angled dental implant placement, Clinical succes, Long-term follow-up

Hakan Ocak, Halis Ali Çolpak, Emine Dilara Çolpak. Clinical Success of Angled Insertion of Dental Implants: A Long-Term Observation Study. Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 64-71

Sorumlu Yazar: Halis Ali Çolpak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale