ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Sabit ortodontik tedavide beslenme değişikliği ve kilo kaybı [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 97-101 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.07742

Sabit ortodontik tedavide beslenme değişikliği ve kilo kaybı

Refika Topal
Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D. Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sabit ortodontik tedavinin ilk ayında hastalarda meydana gelebilecek beslenme alışkanlıkları ve buna bağlı olarak kilo değişikliklerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma yaş ortalaması 23±1,5 olan 105 hasta (45 kadın, 60 erkek) ile yüz yüze araştırmacı tarafından yapılan bir anket çalışmasıdır. Çalışmada sabit ortodontik tedaviye başladıktan bir ay sonra kontrol seansında cinsiyet ve yaşa göre yeme alışkanlıklarının değişimi ve kilo kaybı ilişkisi değerlendirilmiştir. Analizlerde Fisher Exact ve Pearson Ki-kare testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Sabit ortodontik tedavide (%82,1) bireyde yeme alışkanlığı değişmesi ile birlikte kilo kaybının gözlendiği ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Erkeklerde sabit ortodontik tedavide yeme alışkanlığını değişimi ile ortodontik tedavide kilo kaybı gözlenenler bireyler (%76,3) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu gözlendi (p<0.001). Kadınlarda da sabit ortodontik tedavide yeme alışkanlığını değişimi ile ortodonti tedavide kilo kaybı gözlenen bireyler (%89,7) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu gözlendi (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sabit ortodontik tedavinin başlangıç ayında bireylerde yeme alışkanlıklarının değişimi ile birlikte kilo kaybı gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sabit ortodontik tedavi, kilo kaybı, beslenme değişikliği

Weight loss in fixed orthodontic treatment

Refika Topal
Department of Orthodontics, Sakarya University, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the weight changes that may occur in patients in the first month of fixed orthodontic treatment.
METHODS: The study is a questionnaire study conducted by a face-to-face researcher with 105 patients (45 females, 60 males) with an average age of 23 ± 1.5. One month after starting fixed orthodontic treatment, the relationship between eating habits and weight loss was evaluated in the control session according to gender and age. Fisher Exact and Pearson Chi-square tests were used in the analysis.
RESULTS: In fixed orthodontic treatment (82.1%), it was found that weight loss was observed and statistically significant with the change of eating habits in the individual (p <0.001). It was observed that, in males with constant orthodontic treatment, eating habits change and orthodontic treatment weight loss (76.3%) were statistically significantly higher (p <0.001). It was observed that in females, with the change of eating habits in orthodontic treatment, weight loss was observed in orthodontic treatment (89.7%) (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the initial month of fixed orthodontic treatment, weight loss occurs with the change of eating habits in individuals.

Keywords: Fixed orthodontic treatment, weight loss, dietary habits change

Refika Topal. Weight loss in fixed orthodontic treatment. Yeditepe J Dent. 2021; 17(2): 97-101

Sorumlu Yazar: Refika Topal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale