ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
2019-nCoV Pandemisinin 5. Sınıf Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Protetik Diş Tedavisi Eğitiminde Oluşturduğu Etkinin Araştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 4-9 | DOI: 10.5505/yeditepe.2024.05706

2019-nCoV Pandemisinin 5. Sınıf Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Protetik Diş Tedavisi Eğitiminde Oluşturduğu Etkinin Araştırılması

Erkut Kahramanoğlu1, Mine Helvacıoğlu1, Ali Çağrı Cüre2
1Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Serbest Diş Hekimi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okumakta olan 5. sınıf öğrencilerinin Covid-19 öncesi ve sonrası protetik diş tedavisi eğitimlerinin karşılaştırılması ve Covid-19’un eğitimsel etkisinin ortaya konmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırmanın çalışma grubunu T.C. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim görmekte olan 5. sınıf 123 diş hekimliği öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencilere teşhis, tedavi planlaması, tedavi ve tedavi sonrası olmak üzere 4 başlık altında 35 sorudan oluşan anonim bir anket yöneltilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Covid-19 öncesi ve Covid-19 sonrası karşılaştırmalarda; teşhis, tedavi planlaması ve tedavi sorularında belirli alanlarda alınan cevaplarda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada diş hekimliği öğrencilerinde Covid-19 öncesi ve sonrası bilgi düzeylerinde büyük bir farklılık gözlenmemekle birlikte, pandemi döneminde verilen uzaktan eğitim seviyesinin öğrencilerin teorik bilgilerini geliştirmesi anlamında yeterli olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, pandemi dönemiyle ilgili klinik becerilerin değerlendirilmesi için farklı çalışmaların yapılması ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği eğitimi, Protetik tedavi, Covid-19

Investigation of the Impact of 2019-nCoV Pandemic on the Prosthetic Dental Treatment of 5th Grade Dentistry Students

Erkut Kahramanoğlu1, Mine Helvacıoğlu1, Ali Çağrı Cüre2
1Marmara University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, İstanbul, Turkey
2Freelance Dentist

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the prosthetic dental treatment trainings of 5th grade students studying at Marmara University Faculty of Dentistry before and after Covid-19 and to reveal the educational effect of Covid-19.
METHODS: The study group of this research is consists of 123 5th grade dentistry students studying at Marmara University Faculty of Dentistry. An anonymous questionnaire consisting of 35 questions under 4 headings: diagnosis, treatment planning, treatment and post-treatment was directed to the students in the study group. The obtained data were evaluated statistically.
RESULTS: In comparisons before and after Covid-19; statistically significant differences were found in the answers received in certain areas in diagnosis, treatment planning and treatment questions (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, although there is no big difference in the knowledge levels of dentistry students before and after Covid-19, it shows that the distance education level given during the pandemic period is sufficient in terms of improving the theoretical knowledge of the students. This study reveals the need for different studies to evaluate clinical skills during the pandemic period.

Keywords: Dentistry education, Prosthetic treatment, Covid-19

Erkut Kahramanoğlu, Mine Helvacıoğlu, Ali Çağrı Cüre. Investigation of the Impact of 2019-nCoV Pandemic on the Prosthetic Dental Treatment of 5th Grade Dentistry Students. Yeditepe J Dent. 2024; 20(1): 4-9

Sorumlu Yazar: Erkut Kahramanoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale