ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Monolitik Zirkonya - Rezin Siman Bağlantısına Farklı Yüzey İşlemlerinin Etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 105-110 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.04880

Monolitik Zirkonya - Rezin Siman Bağlantısına Farklı Yüzey İşlemlerinin Etkisi

İpek Çağlar1, Sabit Melih Ateş1, Fatih Mehmet Korkmaz2, Zeynep Yeşil Duymuş1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Rize
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, monolitik zirkonya restorasyonlara uygulanan kumlama ve farklı içerikli primerlerin monolitik zirkonya ile rezin siman arasındaki bağlantı dayanımına etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 10 mm çapında 3 mm yüksekliğinde 50 adet disk şeklinde monolitik zirkonya örnek rastgele 5 gruba ayrıldı (n=10): Grup 1, kontrol grubu; Grup 2, Al2O3 ile kumlama; Grup 3, kumlama+Monobond Plus uygulaması; Grup 4, kumlama+Z-Prime Plus uygulaması; Grup 5, kumlama+Alloy Primer uygulaması olarak belirlendi. Örneklerin işlem gören yüzeylerine kompozit rezin siman polimerize edildi. Simantasyon işlemi sonrası örnekler 24 saat distile suda bekletildi ve üniversal test cihazı ile makaslama bağlanma dayanımı testi uygulandı. Sonuçların istatistiksel analizi tek yönlü ANOVA ile yapıldı ve sonrasında Tukey HSD testi kullanılarak gruplara ait ortalamalar karşılaştırıldı. Sonuçlar a=0.05 için anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: En yüksek makaslama bağlantı dayanım değerini grup 4 (14.67 ± 1.78 MPa) gösterirken, en düşük makaslama bağlantı dayanım değerini grup 1 (2.05 ± 0.58 MPa) gösterdi. Primer uygulanan gruplar kumlama ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek makaslama bağlantı dayanım değerleri gösterdi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fosfat monomer içerikli primer kullanımının kumlama ile kombine edilmesi monolitik zirkonya ile rezin siman arasındaki bağlantı dayanım değerini arttırabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zirkonyum, kayma mukavemeti, rezin simanları

Effect of Various Surface Pretreatments on Monolithic Zirconia-Resin Cement Bonding

İpek Çağlar1, Sabit Melih Ateş1, Fatih Mehmet Korkmaz2, Zeynep Yeşil Duymuş1
1Recep Tayyip Erdogan University, Faculty Of Dentistry, Department Of Prosthodontics, Rize
2Karadeniz Technical University, Faculty Of Dentistry, Department Of Prosthodontics, Trabzon

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effect of sandblasting and different type of primer on the shear bond strength of monolithic zirconia and resin cement.
METHODS: 50 disk-shaped (10 mm diameter and 3 mm thickness) monolithic zirconia was prepared and randomly divided in 5 groups (n=10): Group 1, control; Group 2, sandblasting with Al2O3; Group 3, sandblasting+Mono- Bond Plus application; Group 4, sandblasting+Z-prime Plus application; Group 5, sandblating+Alloy Prime application. The treated surface of specimens were bonded with composite resin cement. After cementation specimens were stored in distilled water for 24 h and shear bond test was performed by universal test machine. All data were analyzed by using one-way ANOVA, after means compared with Tukey HSD test. Results were significant for a=0.05.
RESULTS: Group 4 revealed the highest shear bond values (14.67 ± 1.78 MPa), and the lowest shear bond values were revealed at Group 1 (2.05 ± 0.58 MPa). Priming groups were showed significantly higher shear bond strength values than control and sandblasting group (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Using phospate monomer containing primer combine with sandblasting can be improved the shear bond strength between monolithic zirconia and resin cement.

Keywords: Zirconium, shear strength, resin cements

İpek Çağlar, Sabit Melih Ateş, Fatih Mehmet Korkmaz, Zeynep Yeşil Duymuş. Effect of Various Surface Pretreatments on Monolithic Zirconia-Resin Cement Bonding. Yeditepe J Dent. 2018; 14(3): 105-110

Sorumlu Yazar: İpek Çağlar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale