ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Dental Biyofilme Bağlı Gingivitis Tedavisinin Hastaların Tat Algıları Üzerine Etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 220-226 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.99810

Dental Biyofilme Bağlı Gingivitis Tedavisinin Hastaların Tat Algıları Üzerine Etkisi

Gökçe Aykol Şahin1, Mehmet Baybora Kayahan2, Gonca Keleş1, Serpil Melek Altan Köran3
1İstanbul Okan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İstanbul
2İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul
3Özel Klinisyen, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tat algısı, genetik, yapısal ve çevresel pek çok faktöre bağlıdır. Kronik inflamasyonun, tat bozukluklarında etken faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, dental biyofilme bağlı, inflamatuar karakterde bir dişeti hastalığı olan gingivitisli hastaların, tedavi sonrası tat algılarındaki değişiminin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada hastaların başlangıç periodontal durumu Quigley-Hein plak indeksi (Turesky modifikasyonu), gingival indeks, sondalamada kanama ve sondalanabilir cep derinliğini içeren periodontal indeks ve ölçümlerle; tat algıları, 6-n propiltiourasil (PROP) (0.32 mmol/l) ve NaCl (0.1 mol/l) solüsyonları ile ağız çalkalatılıp Etiketli Büyüklük Skalası kullanılarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen orta ve şiddetli gingivitisi olan hastalara Faz I tedavi uygulandı. Periodontal değerlendirmeler ve tat algısı değerlendirmeleri 1. haftada ve 1. ayda tekrarlandı. Veriler IBM SPSS 21.0 programı ile istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışma grubu; 16’sı kadın (27.88 ± 0.93 yaş ort.) ve 15’i erkek (28.6 ± 1.3 yaş ort.) 31 hastadan oluştu. Demografik verilerde istatistiksel olarak bir farklılık bulunmadı. Hastaların başlangıca göre 1. hafta ve 1. ayda değerlendiren tüm klinik parametrelerinde istatistiksel anlamlı düzeyde iyileşme gözlendi (p <0.05). PROP ve NaCl solüsyonları ile değerlendirilen tat algılarında, yine başlangıca göre tedavi sonrası 1. hafta ve 1. ay değerlendirmelerinde anlamlı düzeyde artış gözlendi (p <0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada periodontal tedavi sonrası orta ve şiddetli gingivitis hastalarında klinik parametrelerdeki iyileşme ile korele olarak tat algılarında anlamlı düzeyde artış gözlendi. Kısıtlı bir popülasyonda yapılan bu çalışmanın hastalardan geri bildirimin alındığı, proinflamatuar sitokin değişimlerinin de değerlendirildiği daha kapsamlı çalışmalarla desteklenmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: gingivitis, tat algısı, periodontal tedavi

The Effect of Dental Biofilm Induced Gingivitis Treatment on Patients' Taste Perceptions

Gökçe Aykol Şahin1, Mehmet Baybora Kayahan2, Gonca Keleş1, Serpil Melek Altan Köran3
1Istanbul Okan University, Faculty Of Dentistry, Periodontology Department, Istanbul, Turkey
2Istanbul Health & Technologies University, Faculty Of Dentistry, Department Of Endodontics, Istanbul, Turkey
3Private Clinician, Istanbul

INTRODUCTION: Taste perception depends on many genetic, structural, and environmental factors. Chronic inflammation is one of the causative factors in taste disorders. The study aimed to evaluate the post-treatment change in taste perceptions of patients with gingivitis, an inflammatory gum disease caused by dental biofilm.
METHODS: The periodontal status of the patients with moderate and severe gingivitis was determined by periodontal indices and measurement; including Quigley-Hein plaque index (Turesky modification), gingival index, bleeding on probing and probing depth. Taste perceptions were asseslutions. Periodontal and taste perception evaluations were done at baseline and one week and one month after Phase I therapy. The data were statistically evaluated with the IBM SPSS 21.0 program.
RESULTS: The study group consisted of 31 patients; 16 female (27.88 ± 0.93 mean age) and 15 male (28.6 ± 1.3 mean age). No statistical difference was found in demographic data. A statistically significant improvement was observed in all clinical parameters (p <0.05) and a significant increase was observed in taste perceptions (p <0.001) evaluated with PROP and NaCl solutions in the first-week and first-month compared to baseline.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A significant increase in taste perception was observed in patients with moderate and severe gingivitis after periodontal treatment, in correlation with the improvement in clinical parameters. This study needs to be supported by more comprehensive studies in which feedback from patients and proinflammatory cytokine changes are also evaluated.

Keywords: gingivitis, taste perception, periodontal therapy

Gökçe Aykol Şahin, Mehmet Baybora Kayahan, Gonca Keleş, Serpil Melek Altan Köran. The Effect of Dental Biofilm Induced Gingivitis Treatment on Patients' Taste Perceptions. Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 220-226

Sorumlu Yazar: Gökçe Aykol Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale