ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş rengi seçiminde bilgi, tecrübe ve cinsiyetin etkisinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 13-18 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.99608

Diş rengi seçiminde bilgi, tecrübe ve cinsiyetin etkisinin değerlendirilmesi

Ayşe Erzincanlı, Ender Kazazoğlu
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, renk kavramları hakkında eğitim, cinsiyet ve tecrübe seviyesinin görsel renk seçimindeki başarıya olan etkisinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Diş Hekimliği lisans ve Protetik Diş Tedavisi yüksek lisans öğrencilerinden oluşan toplam 218 renk körü olmayan katılımcı araştırmaya dahil edildi. Öğrencilerin yarısına renk kavramı ve renk seçimi prensipleri hakkında eğitim verildi. Protetik Diş Tedavisi yüksek lisans öğrencileri eğitimli olarak kabul edildi. Tootguide Trainer (TT) yazılımı ile birlikte çalışan Toothguide Training Box (TTB) kullanılarak katılımcıların renk eşleştirme alıştırmaları tamamladı ve final testi sonuçları elde edildi. (∑E) ile TT yazılımının verdiği toplam skor, her katılımcı için hesaplandı. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ve normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Oneway Anova testi ve farklılığa neden çıkan grubun tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t test kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kullanıldı. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR: Tüm katılımcılar ve final sınavı sonuçları tecrübe ve eğitim açısından değerlendirildiğinde, toplam skor ve ∆E ortalamalarında anlamlı farklılık bulundu (p<0,01). Renk eğitimi verilmeyen grubun parlaklık ve yoğunlukta yanılma oranlarının, eğitim verilen gruba göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü (p<0,01). Cinsiyetler arasında, toplam skor ve ∆E ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Vita Toothguide 3D-Master skalasının renk ve renk kavramlarıyla birlikte renk eşleştirme sırası ve prensipleri hakkında eğitimli olan bireylerin, renk seçiminde daha başarılı olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Renk, renk seçimi, cinsiyet, tecrübe, Toothguide Training Box

Evaluation of the knowledge, experience and gender influence on the shade matching

Ayşe Erzincanlı, Ender Kazazoğlu
Department of Prosthodontics, Yeditepe University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to evaluate the influence of color education, gender and level of experience on shade matching quality.
METHODS: A study was simultaneously performed a total of 218 color normal participants who were dental students and prosthodontic post-graduate students. A lecture on color and color matching in dentistry was given to half of the dental students. Post-graduate students were accepted as educated. Toothguide Training Box (TTB) with Toothguide Trainer (TT) software, was used by all participants to perform training procedure and lastly final test was done by the TTB. The shade matching score for each participant was computed as a sum of color differences (∑∆E) between target tabs and selected tabs. The evaluation of the quantative data and comparison between groups were performed by Oneway Anova test, and Tukey HDS test was used for the group which causes discrepancy. Parameters showing normal distribution, Student's t test was used for comparisons between the two groups. Qualitative data were compared using Chi- square test. Significance was evaluated at p<0.05 level.
RESULTS: All participants were evaluated in terms of experience and education and final exam results, the mean total scores and also the mean of ∑∆E scores were showed significant differences (p<0.01). For uneducated group the mistake number of value and chroma was significantly higher than educated group (p<0.01). The mean of total score and the mean of ∑∆E, there was no significant difference between genders (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study supported that the ones who have education about color concepts and also principles about Vita ToothGuide 3D-Master were more successful at shade matching.

Keywords: Color, shade matching, gender, experience, Toothguide Training Box

Ayşe Erzincanlı, Ender Kazazoğlu. Evaluation of the knowledge, experience and gender influence on the shade matching. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 13-18

Sorumlu Yazar: Ayşe Erzincanlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale