ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Dentin hassasiyet gidericilerin self-adesiv resin simanın yüzey sertliğine ve makaslama bağlantı dayanıklılığına etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 81-90 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.96720

Dentin hassasiyet gidericilerin self-adesiv resin simanın yüzey sertliğine ve makaslama bağlantı dayanıklılığına etkisi

Murat Alkurt1, Zeynep Yeşil Duymuş1, Mustafa Gundoğdu2, Fikret Özgür Coşkun1, Tugay Şişçi1, Mustafa Yıldırım1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Rize
2Atatürk Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hassasiyet gidericilerin self-adesiv resin simanın yüzey sertliğine ve makaslama bağlanma dayanıklılığına etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 120 adet insan molar dişin oküzal yüzeyine paralel bir kesim işlemi yapıldı, yüzeyinin pürüzlülüğü giderildi ve rastgele 6 gruba [Control (CO); Teethmate (TM); Bifluorid (BF); Gluma (GL); Smartprotect (SP); Bisblock (BB)] ayrıldı. Silindir kalıp (3mm×3mm) içine self-adesiv resin siman uygulandı (n=10). Makaslama bağlanma dayanıklılığı Universal test cihazı yardımıyla (0,5mm/dk) ölçüldü. Makaslama bağlanma dayanıklılığı verilerinin istatistiksel analizi tek yönlü ANOVA ve Tukey’s testi kullanılarak yapıldı (α=0,05). Diş yüzeyi taramalı elektron mikroskobu (SEM) yardımıyla değerlendirildi. Yüzey sertliğini ölçmek için self-adhesiv resin siman silindir kalıp içine (3mm×100µm) uygulandı (n=10). Yüzey sertlik ölçümü resin simanın dentin yüzeyine temas eden yüzeyinden 4'er kez ölçümü yapılarak değerlendirildi. Yüzeye 200 gr kuvvet 15 sn boyunca uygulandı ve yüzeyde oluşan diagonal çentik şeklinin mikroskop altında vertikal ve horizontal köşegen uzunlukları ölçüldü. Elde edilen tüm ölçümler Vickers sertlik formül kullanılarak yüzey sertlik değerine çevrildi. Yüzey sertliği verileri tek yönlü ANOVA ve Tukey’s testi yöntemiyle istatistiksel olarak değerlendirildi (α=0,05).
BULGULAR: En yüksek makaslama bağlanma dayanıklılığı SP (4,05±1,34 MPa) gurubunda görüldü, bunu BB (2,71±1,39 MPa), CO (2,12±0,76 MPa), GL (1,96±1,23 MPa), TM (1,80±0,66 MPa) ve BF (1,30±0,57 MPa) grubu takip etti. BF grubu en düşük yüzey sertliği değeri (11,34±2,24 HV) gösterdi, bunu SP (14,27±3,65 HV), GL (15,58±1,77 HV), BB (16,06±5,73 HV), CO (18,04±3,05 HV), and TM (19,22±2,10 HV) grubu takip etti. En düşük yüzey sertliği ve makaslama bağlanma dayanıklılığı BF hassasiyet giderici uygulamasında görüldü. Fakat BF hassasiyet gidericinin makaslama bağlanma dayanıklılığı üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SP ve BB hassasiyet gidericiler self-adesiv resin simanların makaslama bağlanma dayanıklılığına olumlu etkisi bulunmuştur. Yüzey sertliği açısından değerlendirildiğinde BF ve SP hassasiyet gidericiler resin simanın yüzey sertliğinde istatistiksel olarak azalmaya neden olduğu görülmüştür (p<,05).

Anahtar Kelimeler: Makaslama bağlanma dayanımı, hasssiyet giderci, yüzey sertliği, self-adesiv resin siman.

The effect of dentin desensitizers on shear bond strengths and vickers surface hardness of self-adhesive resin cement

Murat Alkurt1, Zeynep Yeşil Duymuş1, Mustafa Gundoğdu2, Fikret Özgür Coşkun1, Tugay Şişçi1, Mustafa Yıldırım1
1Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Rize
2Atatürk University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Erzurum

INTRODUCTION: The aim of study is to evaluate the effects of desensitizing agents on the shear bond strengths (SBS) and Vickers surface hardness (HV) of self-adhesive resin cement.
METHODS: One-hundred twenty human molars were sectioned parallel to the occlusal plane, polished and randomly divided into 6 groups: Control (CO); Teethmate (TM); Bifluorid (BF); Gluma (GL); Smartprotect (SP); Bisblock (BB). Self-adhesive cement was applied into cylinder mold (3mm×3mm) (N=10). SBS was measured using a Universal testing machine at a 0.5mm/min. Statistical analysis was performed using one-way ANOVA and Tukey’s test (α=0.05). The tooth surface was examined by scanning electron microscopy (SEM). To evaluate HV, self-adhesive cement was applied into cylinder mold (3mm×100µm) (n=10). HV values at the dentin side of cement were evaluated at four times. A load of 200 g was applied for 15 s, and vertical and horizontal indentation diagonals were measured under microscope. All measurements were converted to the Vickers surface hardness (HV) value by using Vickers hardness formula. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey’s tests (α=0.05).
RESULTS: SP group showed the greatest MPa (4.05±1.34 MPa) followed by BB (2.71±1.39 MPa), CO (2.12±0.76 MPa), GL (1.96±1.23 MPa), TM (1.80±0.66 MPa) and BF (1.30±0.57 MPa). BF group showed the lowest HV (11.34±2.24 HV) followed by SP (14.27±3.65 HV), GL (15.58±1.77 HV), BB (16.06±5.73 HV), CO (18.04±3.05 HV), and TM (19.22±2.10 HV). BF desensitizer showed lowest the MPa and HV value. BF desensitizer shows the lowest SBS desensitizer, but this effect is not statically important (p>.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: SP and BB desensitizers have a positive effect on the SBS of self-adhesive cement. For Vickers surface hardness, BF and SP desensitizers showed statically decrease in surface hardness of resin cement (p<.05).

Keywords: Shear bond strength, densesitizer, surface hardness, self-adhesive resin cement

Murat Alkurt, Zeynep Yeşil Duymuş, Mustafa Gundoğdu, Fikret Özgür Coşkun, Tugay Şişçi, Mustafa Yıldırım. The effect of dentin desensitizers on shear bond strengths and vickers surface hardness of self-adhesive resin cement. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 81-90

Sorumlu Yazar: Murat Alkurt, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale