ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Üçüncü molar dişlerin retrospektif olarak incelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 154-158 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.96636

Üçüncü molar dişlerin retrospektif olarak incelenmesi

Merve Sarı
Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Tokat

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, üçüncü molar dişlerin gömülülük durumlarını, açısal pozisyonlarını ve sürme seviyelerini radyografik olarak incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya yaş aralığı 18-72 arasında değişen 553 hasta dahil edildi. Üçüncü molar dişlerin gömülülük durumu Venta ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmaya uygun olarak incelendi. Dişlerin açısal pozisyonları Winter sınıflamasına göre, sürme seviyeleri ise Archer’in yapmış olduğu sınıflamaya göre değerlendirildi.
BULGULAR: 553 hastada 886’sı üst (%49,46) ve 905’i alt (%50,53) üçüncü molar diş olmak üzere 1791 diş incelendi. 1791 dişin 1076’sı (%60,07) sürmüş, 462’si (%25,79) gömülü ve 253’ü (%14,12) yarı gömülüdür. Üçüncü molar dişlerde en çok gözlenen açısal pozisyonlar sırasıyla vertikal (%60,97), distoangular (%19,76), mezioangular (%13,23), horizontal (%5,58) ve bukkolingual pozisyondur (%0,44). Üçüncü molar dişlerde en çok görülen sürme seviyesi A seviyesi (%65,71) iken en az görülen C seviyesidir (%15,68).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Oral ve maksillofasiyal cerrahinin temel yapıtaşlarından olan üçüncü molar dişlerin çekimi, çene cerrahlarının en sık yaptığı operasyondur. Bu yüzden bu dişlerin gömülülük durumlarının, pozisyonlarının ve sürme seviyelerininin belirlenmesi önemlidir. Böylece üçüncü molar dişlerin tedavi planını doğru şekilde yapmak ve bu dişlerin çekimi esnasında meydana gelebilecek komplikasyonları minimalize etmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Üçüncü molar diş, açısal pozisyon, gömülülük, sürme seviyesi

Retrospective investigation of third molar teeth

Merve Sarı
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokat Oral and Dental Health Center, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to radiologically examine the impaction status, positions, and eruption levels of the third molar teeth.
METHODS: In this study, 553 patients with an age range of 18-72 were included. Third molar teeth’s impaction status were examined according to Venta et al. Third molar teeth’s angular positions were evaluated according to Winter classification. The eruption levels of these teeth were evaluated according to the classification made by Archer.
RESULTS: 1791 teeth, 886 upper (49.46%) and 905 lower (50.53%) third molar teeth were examined in 553 patients. There were 1076 (60.07%) erupted, 253 (14.12%) half-erupted and 462 (25.79%) impacted of 1791 teeth. The most common angular positions in the third molar teeth are vertical (60.97%), distoangular (19.76%), mesioangular (13.23%), horizontal (5.58%) and buccolingual position (0.44%). The most common eruption level in the third molar teeth is A level (65.71%) while the least common is C level (15.68%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The extraction of third molar teeth is the most common operation performed by oral and maxillofacial surgeons. That is why it is important to determine the impaction status, positions, and eruption levels of their teeth. Thus, it is possible to accurately determine the treatment planning of third molar teeth and to minimize the complications that may occur during the extraction of these teeth.

Keywords: Third molar tooth, angular position, impaction, eruption level

Merve Sarı. Retrospective investigation of third molar teeth. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 154-158

Sorumlu Yazar: Merve Sarı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale