ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Premaksillada nadir bilinen bir anatomik oluşum: Canalis sinuosus [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 166-170 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.82997

Premaksillada nadir bilinen bir anatomik oluşum: Canalis sinuosus

Melike Güleç1, Sevgi Özcan1, Kaan Orhan2, Melek Taşsöker1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Konya
2Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Dentomaksillofasiyal Radyoloji A.D., Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı canalis sinuosus (CS) olarak bilinen maksillar anterior bölgedeki anatomik yapının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 258 bireye ait (116 erkek, 142 kadın) KIBT görüntüleri retrospektif olarak taranmış, CS varlığı incelenmiştir. Alveolar kemik seviyesinde sonlanan en az bir kanalın görülmesi durumunda CS var olarak kodlanmıştır. CS ile yaş, cinsiyet ve bulunduğu konum arasındaki ilişki belirlenmiştir. Verilerin analizi için SPSS V.21 yazılımı (IBM Corp., Armonk, NY, USA) kullanılmış olup p<0.05 seviyesinde anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Bireylerin yaş ortalaması 40±18 yıl (11-90) olarak hesaplanmıştır. Çalışmada KIBT kaydı incelenen 258 bireyin %70,2’sinde (182 birey) en az bir tarafta alveolar kemik seviyesinde CS görülmüştür. 258 hastada toplam izlenen CS sayısı 339’dur. CS varlığı ile yaş ve cinsiyet arasında bir ilişki tespit edilememiştir (p>0.05). CS’nin konumu en yüksek oranda (%60.9) bilateraldir (p=0.000, p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anterior maksillanın cerrahi öncesi KIBT incelemeleri, CS gibi (%70.2) anatomik varyasyonların sebep olabileceği komplikasyonların önlenmesinde büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Canalis sinuosus, maksilla, KIBT

A rare known anatomical structure in the remaxilla: Canalis sinuosus

Melike Güleç1, Sevgi Özcan1, Kaan Orhan2, Melek Taşsöker1
1Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Necmettin Erbakan University
2Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Ankara University

INTRODUCTION: The aim of the study was to examine the anatomical variation in the anterior region, known as canalis sinuosus (CS), by cone-beam computed tomography (CBCT).
METHODS: The CBCT images of 258 individuals (116 males, 142 females) were retrospectively scanned and the presence of CS was examined. CS is coded as present if at least one channel terminating at the alveolar bone level is seen. The relationship between CS and age, gender and location was determined. SPSS V.21 software (IBM Corp., Armonk, NY, USA) was used for data analysis and p <0.05 was considered significant.
RESULTS: The mean age of the individuals was calculated as 40 ± 18 years (11-90). In 70.2% (182 individuals) of 258 individuals whose KIBT records were examined in the study, CS was observed at the level of alveolar bone on at least one side. The total number of monitored CS in 258 patients was 339. There was no relationship between the presence of CS and age and gender (p> 0.05). The position of CS is most bilateral (60.9%) (p = 0.000, p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperative CBCT examinations of the anterior maxilla are of great importance in the prevention of complications caused by anatomic variations such as CS (70.2%).

Keywords: Canalis sinuosus, maxilla, CBCT

Melike Güleç, Sevgi Özcan, Kaan Orhan, Melek Taşsöker. A rare known anatomical structure in the remaxilla: Canalis sinuosus. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 166-170

Sorumlu Yazar: Melek Taşsöker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale