ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Gubernakular kanalın görülme sıklığı ve diş sürmesi üzerine etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 102-107 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.72335

Gubernakular kanalın görülme sıklığı ve diş sürmesi üzerine etkisi

Melek Taşsöker
Necmettin Erbakan Üniversitesi,Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kesitlerinde sürmesi tamamlanmamış dişlerdeki gubernakular kanal (GK) varlığını tespit etmek ve dişlerin erüpsiyon süreci ile GK arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 105 bireyden, sürmesi gecikmiş-gömülü kalmış veya normal erüpsiyon dönemindeki 250 diş incelenmiştir. Maksilla ve mandibuladaki tüm sürmemiş dişler çalışmaya dahil edilmiştir. İncelenen dişler GK varlığı bakımından var-yok olarak sınıflandırılmıştır. İncelenen dişlerin sürme engeli olup olmadığı (anormal pozisyon, yer darlığı, düşmemiş süt dişi, süpernümerer diş, odontom varlığı) da kayıt altına alınmıştır. Çalışmadaki tüm parametreler için tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Kategorik değişkenler arası ilişkilerin saptanmasında ki-kare testi kullanılmış olup, p<0.05 seviyesinde anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Sürmemiş 250 dişin KIBT kesitlerinde GK görülme sıklığı %75.6 (n=189)’dır. GK varlığı ile dişlerin sürmesi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.001). Normal sürme gösteren 166 dişte GK görülme sıklığı %83.1 (138/166), sürme dönemi gecikmiş-gömülü kalmış 84 dişte GK görülme sıklığı %60.7’dir (51/84). Dişlerin gömülü kalmasında en büyük faktör %21.6 (n=54) ile anormal pozisyonda bulunmaları olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GK varlığında dişlerin anlamlı olarak sürme eğilimi gösterdiği; yokluğunda ise dişlerin gömülü kalma eğiliminde bulunduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Gubernakular kanal, gömülü diş, Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi

The frequency of Gubernacular canal and it’s effect on tooth eruption

Melek Taşsöker
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Necmettin Erbakan University

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the presence of gubernacular canal (GC) in unerupted teeth in cone-beam computed tomography (CBCT) sections and to reveal the relationship between tooth eruption and GC.
METHODS: From 105 individuals, 250 teeth which were delayed erupted-impacted or in normal eruption were examined. All impacted teeth in the maxilla and mandible were included in the study. The teeth were classified as non-existent or existent in terms of GC presence. It was also recorded whether the examined teeth had eruption obstacles (abnormal position, narrow space, retentive primary tooth, supernumerary tooth, odontoma). Descriptive statistics were calculated for all parameters in the study. Chi-square test was used to determine the relationships between categorical variables and it was considered significant at p<0.05.
RESULTS: The overall detection rate of GC in CBCT sections of unerupted 250 teeth was 75.6%. A significant positive correlation was found between the GC and tooth eruption (p<0.001). The presence of GC in 166 teeth showing normal eruption was 83.1% (138/166), and the presence of GC in 84 teeth with delayed eruption-impacted period was 60.7% (51/84).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the presence of GC, teeth tended to erupt significantly; in the absence of GC teeth tended to remain impacted.

Keywords: Gubernacular canal, unerupted tooth, Cone Beam Computed Tomography

Melek Taşsöker. The frequency of Gubernacular canal and it’s effect on tooth eruption. Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 102-107

Sorumlu Yazar: Melek Taşsöker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale