ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin çapraz enfeksiyon kontrolü, bilgi ve farkındalıklarının değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 9-15 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.69926

Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin çapraz enfeksiyon kontrolü, bilgi ve farkındalıklarının değerlendirilmesi

Nourtzan Kechagia, Sanaz Sadry
İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin çapraz enfeksiyon kontrolü konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 2018-2019 Güz ve Bahar Dönemi üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine düzenlenmiştir. Öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda enfeksiyon kontrolü bilinci ve farkındalığı ölçmek, bu konudaki yetkinliklerini değerlendirmek hedeflenmiştir. Çalışmaya katılanlardan bir kısmı çoktan seçmeli, bir kısmı iki seçenekten oluşan soruları yanıtlamaları istenmiştir. Anketlerin değerlendirilmesinde ki-kare ve Fisher Exact testi kullanılmıştır. Bütün analizlerde p ˂ 0.05 anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Toplam 164 öğrencinin katıldığı bu çalışmada HBV aşısı olan toplam öğrenci sayısı 150 (%91,5), tetanos aşısı olan toplam öğrenci sayısı ise 130’dur (%80,2). Kadınlarda bu oranlar (HBV %90,9, tetanos %79,4) erkeklerden (HBV %60, tetanos %53) daha fazla bulunmuştur. Öğrencilerin %93,9’u hasta tedavisi boyunca eldiven taktığını, %97,6’sı iki hasta arasında eldiven değiştirdiğini, %87,2’si hasta tedavisi boyunca maske kullandığını, %70,1 iki hasta arasında maske değiştirdiğini, %91’i iki hasta arası koltuk ve klinik dezenfeksiyonu yaptığını belirtmiştir. Hasta muayenesi sonrası el yıkama alışkanlığı geliştiren öğrenci oranı %82,9 olarak bulunmasına rağmen, eldiven takmadan önce el yıkama oranı %29,3 olarak düşük bulunmuştur ve sınıf dağılımına göre 3. Sınıflarca %44 oranında her zaman yapılmakta olup istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Hasta tedavisi boyunca koruyucu siper kullanımı %21,3 oranında düşük bulunmuştur (p=0.028).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi öğrencilerinin çapraz enfeksiyon kontrolünde zayıf bir farkındalık gösterdiğini, ancak kabul edilebilir bir tutum ve bilgi düzeyine sahip olduklarını göstermiştir. Bu nedenle, enfeksiyon kontrol izolasyonu ve önlemi konusunda eğitim atölyeleri ve enfeksiyon kontrol politikalarına uyumu sağlamak için gerekli tesisler ayarlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği öğrencileri, enfeksiyon kontrolü, bilgi, uygulama

Evaluation of knowledge and awareness of infection control among dental students

Nourtzan Kechagia, Sanaz Sadry
Istanbul Aydın University Faculty Of Dentıstry Department Of Orthodontics İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate knowledge, attitudes, and practices regarding infection control procedures among senior dental students.
METHODS: A questionnaire-based cross-sectional survey was conducted among 164 3rd, 4th, and 5th-year dental students at the Faculty of Dentistry, İstanbul Aydın University, Turkey. The selfadministered questionnaire was comprised of 20 open- and closeended items regarding barrier techniques, vaccination status, infection control practices, and awareness. Data were analyzed with a Chi-square test. A P < 0.05 was considered significant.
RESULTS: Out of 164 students, the total number of students with HBV vaccine was 150, and with tetanus vaccine was 130. The rates were higher in females than males. 93.9% of the students stated that they were wearing gloves during the treatment, 97.6% of them were changing gloves between two patients, 87.2% of them were wearing masks during the treatment, 70.1% of them changed masks between the two patients. 91% of the students used to disinfict dental chair between two patients. The rate of students washing hands after the examination of patient was 82.9%, but before wearing gloves was 29.3%. A high percentage of 3rd-year students (44%) showed positive attitudes toward handwashing before wearing gloves (p<0.05). 21.3% of the students used protective shields throughout the patient treatment (p=0.028).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The student of İstanbul Aydın University faculty of dentistry showed a poor awareness in cross infection control but had an acceptable attitude and knowledge level. These unsatisfactory findings highlight the necessity of continued infection control education in order to improve knowledge, attitudes, and practices regarding infection control.

Keywords: Dental students, infection control, knowledge, practice

Nourtzan Kechagia, Sanaz Sadry. Evaluation of knowledge and awareness of infection control among dental students. Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 9-15

Sorumlu Yazar: Nourtzan Kechagia, Türkiye
LookUs & Online Makale