ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Türkiye’deki diş hekimlerinin perspektifinden dentin hassasiyetinin prevalansı, etiyolojisi, tanı ve tedavi yaklaşımları: Anket çalışması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 126-132 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.66486

Türkiye’deki diş hekimlerinin perspektifinden dentin hassasiyetinin prevalansı, etiyolojisi, tanı ve tedavi yaklaşımları: Anket çalışması

Çiğdem Doğan, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dentin hassasiyeti (DH), yetişkin popülasyonu etkileyen ve diş hekimlerinin klinikte sıklıkla karşılaştıkları ağrılı bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki diş hekimlerinin DH hakkındaki görüş, davranış ve tutumlarını anket aracılığıyla değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Önceki çalışmalardan Türkçe’ye çevrilerek düzenlenen 27 soruyu içeren bu anket, Survey Monkey programında oluşturuldu. Türk Diş Hekimleri Birliği’ne kayıtlı diş hekimlerine e-posta yoluyla gönderilen anketi 217 katılımcı eksiksiz yanıtladı. Veriler tanımlayıcı istatistik, ki-kare ve Fisher exact test kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Hekimlerin %58.06’sı uyguladıkları tedaviler içinde DH tedavisi oranının %10’dan az ve %70.97’si kliniklerine DH şikayeti ile başvuran hastaların sıklıkla 30-39 yaş aralığında olduğunu bildirdi. Hekimlerin %64.52’sinin, hassasiyetin dentin tübüllerindeki sıvı akışı nedeniyle sinirlerin uyarılmasından kaynaklandığını düşündüğü ve %93.03’ünün hava ile uyarma yöntemiyle tanı koyduğu saptandı. Hekimler, hassasiyet tedavisinde en çok zemin hazırlayıcı faktörlerin giderilmesi (%89.40) ve evde hassasiyet giderici ajanların uygulanması (%88.48) seçeneklerini tercih ettiler. Zemin hazırlayıcı faktörlerin giderilmesi, flor verniği, periodontal cerrahi işlemler ve lazer uzman hekimler tarafından istatistiksel olarak anlamlı daha fazla uygulanmaktaydı (p<0.05). Meslekte geçirdiği süre 10 yıldan az olan hekimler, daha tecrübeli hekimlere kıyasla daha çok hassasiyet giderici ajan önermekte ve rezin uygulamaktaydılar (p<0.05). Tedavi sonrası şikayetlerin genellikle 1 hafta içinde geçtiği ve %96.77 oranında nüks ile karşılaşıldığı belirtildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, ankete katılan Türkiye’deki diş hekimlerinin çoğunluğunun DH hakkında güncel bilgilere sahip olduğu görülmekle birlikte, hekimler DH tedavisinin başarılı ve uzun süreli sağlanamadığını belirtmişlerdir. Bu çalışma DH’nin ülkemizde çalışan diş hekimleri tarafından hala çözülmesi zor bir sorun olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: dentin hassasiyeti, anket, diş hekimleri, tedavi

Prevalence, etiology, diagnosis and treatment approaches of dentin hypersensitivity from the perspective of dentists in turkey: A survey study

Çiğdem Doğan, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru
Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Marmara University, Istanbul

INTRODUCTION: Dentin hypersensitivity (DH), a painful condition affecting most adults, is encountered in clinical practice frequently. This study aims to assess the perception of dentists in Turkey about DH.
METHODS: This online questionnaire was designed on Survey Monkey programme by editing 27 questions from previous studies. It was sent via e-mail to the members of Turkish Dental Association and 217 responses were received. Data were analyzed using descriptive statistics,chi-square and Fisher’s exact tests.
RESULTS: According to 58.06% of respondents, DH treatment rate is less than 10% among all dental procedures and 70.97% of them perceived that patients are often at their 3rd decade. 64.52% of dentists thought DH is caused by stimulation of nerves due to the fluid flow in dentinal tubules. For diagnosis, 93.03% of dentists chose air application. As treatment, they preferred modifying predisposing factors (89.40%) and recommending desensitizing agents for home-care (88.48%). Modifying predisposing factors, applying fluoride, periodontal surgery and laser treatment were preferred significantly more by specialists (p<0.05). Compared to dentists working for longer than 10 years, dentists practicing less than 10 years recommended desensitizing agents and used resin more (p<0.05). The dentists believed that symptoms are usually reduced within 1 week and recurrence is seen in 96.77% of cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, although most responder dentists in Turkey seem to have up-to-date information on DH, it is clear that there is no consensus among dentists on the treatment method. This study indicates that DH is still a challenge for dentists in Turkey.

Keywords: dentine hypersensitivity, questionnaire, dentists, treatment

Çiğdem Doğan, Hatice Selin Yıldırım, Leyla Kuru. Prevalence, etiology, diagnosis and treatment approaches of dentin hypersensitivity from the perspective of dentists in turkey: A survey study. Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 126-132

Sorumlu Yazar: Çiğdem Doğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale