ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Alkol içermeyen iki farklı ağız gargarasının geçici restorasyon materyallerinin renk değişimine etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 177-182 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.63644

Alkol içermeyen iki farklı ağız gargarasının geçici restorasyon materyallerinin renk değişimine etkisi

Burcu Diker, Bahar Elter
İstanbul Okan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Mevcut çalışmanın amacı iki farklı ağız gargarasında bekletilen dört farklı geçici restorasyon materyallerinin renk değişimlerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Silikon kalıp yardımıyla bis-akril kompozit rezin ve polimetil metakrilat (PMMA) içerikli dört geçici restorasyon materyalinden 14 mm çapında ve 2 mm yüksekliğinde toplam 84 örnek hazırlandı. Hazırlanan örnekler distile suda 1 hafta bekletildikten sonra başlangıç renk değerleri ölçüldü. Distile su (kontrol) ve ağız gargaralarına (Listerin ve Klorhex) maruz bırakılacak şekilde 3 alt gruba ayrıldı (n=7). Günde 2 dakika kullanım ile 1 yıllık kullanıma denk gelecek şekilde toplam 12 saat sıvılarda bekletildi ve tekrar renk ölçümleri yapıldı. İki ölçüm arasındaki renk değişim değerleri CIEDE2000 formülü ile hesaplandı ve iki yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelendi (a=,05).
BULGULAR: Geçici materyallerin renk değişimleri materyal (p=,000) ve gargara (p=,004) tipinden anlamlı olarak etkilendi. Materyalden bağımsız olarak gargaraların renk değişimi üzerine etkisi değerlendirildiğinde Klorhex ile distile su arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, Listerin grubunda en yüksek renk değişikliği gözlendi. Sadece materyallerin etkisi değerlendirildiğinde bis-akril kompozit rezin grubunda (Acrytemp ve Protemp 4), PMMA grubuna (Temdent ve Imident) göre daha fazla renk değişimi gözlemlendi (p<,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada kullanılan geçici restorasyonların renk değişimi, materyal ve gargaralara bağlı olarak değişim gösterdi. En az renk değişimi PMMA grubundan Temdent’te görülürken, Klorhex Listerin’den daha az renk değişimine neden oldu. Bununla birlikte tüm gruplardaki renk değişimleri klinik olarak kabul edilebilir aralıktaydı.

Anahtar Kelimeler: Renk, dental materyaller, gargara

The effect of two different mouthrinses without alcohol on color change of temporary restoration materials

Burcu Diker, Bahar Elter
Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Istanbul Okan University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to compare to the discoloration of four different temporary restoration materials immersed into two different oral rinses.
METHODS: 14 mm diameter, 2 mm thick, a total of 84 samples were prepared from the bis-acryl composite resin and polymethyl methacrylate (PMMA) based four different temporary restoration materials. After the prepared samples were stored in distilled water for one week, the initial color data was measured. The specimens were divided into three subgroups: Klorhex, Listerine, and distilled water (control) (n=7). The specimens were immersed in liquids for a total of 12 hours as be equivalent to 1 year for 2 minutes daily use. Then, the color data were measured again. The color change values between data were calculated using CIEDE2000 formula and analyzed by two-way analysis of variance (ANOVA) (a=.05).
RESULTS: The color changes of temporary materials were significantly affected by material (p=.000) and mouthrinse (p=.004) type. Only when the effect of mouthrinses on color change was evaluated, there was no significant difference between distilled water and Klorhex. The highest color change was observed in the Listerine group. The higher color change was observed in the bis-acryl composite resin group (Acrytemp and Protemp4) compared to the PMMA group (Temdent and Imident) (p<.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The color change of the temporary restorations used in the present study differed depending on the material and mouthrinse types. The least change was observed in Temdent, while Klorhex caused less change than Listerine. However, color changes in all groups were within the clinically acceptable range.

Keywords: Color, Dental Materials, Mounthrinse

Burcu Diker, Bahar Elter. The effect of two different mouthrinses without alcohol on color change of temporary restoration materials. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 177-182

Sorumlu Yazar: Burcu Diker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale