ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Kamuflaj tedavisi veya ortognatik cerrahi sonrası yüz profil algısının farklı gruplarda değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 3-8 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.63549

Kamuflaj tedavisi veya ortognatik cerrahi sonrası yüz profil algısının farklı gruplarda değerlendirilmesi

Hanife Nuray Yılmaz1, Gülden Karabiber2, Elvan Önem Özbilen1
1Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hafif ve orta şiddetli Sınıf II ve III dişsel/iskeletsel bozukluklar dental kamuflaj veya ortognatik cerrahi ile tedavi edilmektedir. Çalışmamızın amacı, tedavi seçiminde yardımcı olması için farklı grupların Sınıf II ve III iskeletsel maloklüzyonda kamuflaj ve ortognatik cerrahi sonrası profil algısını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dental kamuflaj ile tedavi edilmiş Sınıf II kadın ve erkek, Sınıf III kadın ve erkek hastaların başlangıç, tedavi sonrası profil resimleri ve başlangıç profilleri üzerinde Nemoceph (Nemotec, Version 6.0, Madrid, Spain) yazılımı ile hazırlanan ortognatik cerrahi simülasyonu sonrası profil resimleri silüete dönüştürülerek, ikili gruplar şeklinde karşılaştırıldığı anketler 30 ortodontist, 30 plastik cerrah ve 30 meslekten olmayan bireylere (MOB) uygulanmıştır.
BULGULAR: Ortodontist, plastik cerrah ve MOB neredeyse aynı profilleri seçerken, tercih etme yüzdeleri farklıydı. Cerrahlar ve ortodontistler arasında hiçbir fark görülmezken, MOB’ın ortognatik cerrahiyi seçme oranı profesyonellerden daha azdır. Her ne kadar kamuflaj ve ortognatik cerrahi simülasyonu başlangıca göre daha fazla tercih edilmiş olsa da, ortognatik cerrahi seçim oranı kamuflaj tedavisinden daha yüksektir. Seçimler sırası ile şu şekildedir: Ortognatik cerrahi, kamuflaj tedavisi, başlangıç profili.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ortodontist ve plastik cerrahlar ortognatik cerrahi sonrası profilleri kamuflaj sonrası profillere tercih etmişlerdir. Bununla birlikte, MOB için seçim aynı yönde olsa da aradaki fark aynı oranda önemli çıkmamıştır. Bu nedenle cerrahi seçeneğinin riskleri ve kazanımları hastaya detaylı bir şekilde anlatılmalı ve tedavi planı hastanın tercihine göre belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ortognatik profil, dişsel kamuflaj, profil algısı

Evaluation of facial profile perception of different groups after camouflage or orthognatic surgery

Hanife Nuray Yılmaz1, Gülden Karabiber2, Elvan Önem Özbilen1
1Department of Orthodontics, Marmara University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey
2Department of Orthodontics, Medeniyet University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Mild and moderate Class II and III dental/skeletal malocclusions are treated with dental camouflage or orthognatic surgery. The aim of this study was to evaluate the profile perception of different groups (plastic surgeons, orthodontists and laypeople) in Class II and III skeletal malocclusion after camouflage and orthognathic surgery to assist in deciding the treatment option.
METHODS: The initial and final profile pictures of Class II male and female, Class III male and female treated with dental camouflage and the orthognathic surgery simulation profile pictures prepared by Nemoceph (Nemotec, Version 6.0, Madrid, Spain) on the initial profile were converted into silhouettes. The questionnaires including these silhouette comparisons in pairs were applied to 30 orthodontists, 30 plastic surgeons and 30 laypeople.
RESULTS: Although the orthodontist, plastic surgeon and laypeople chose almost the same profiles, the preferred rates differed. There was no difference between surgeons and orthodontists, however the rate of laypeople preferring orthognathic surgery was less than professionals. Although the camouflage and orthognatic surgery simulation were preferred more than the initial, the orthognatic surgery rate was higher than the camouflage treatment. Choices were as follows: Orthognathic surgery, camouflage treatment, initial profile.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Orthodontist and plastic surgeons preferred orthognathic surgery profile more than the camouflage. However, for laypeople it was not equally important, although it was in the same direction. Therefore, the gains and the risks of surgical option have to be explained to the patients in details and the treatment method should be decided according to the patient's opinion.

Keywords: Orthognatic profile, Dental camouflage, profile perception

Hanife Nuray Yılmaz, Gülden Karabiber, Elvan Önem Özbilen. Evaluation of facial profile perception of different groups after camouflage or orthognatic surgery. Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 3-8

Sorumlu Yazar: Hanife Nuray Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale