ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
13-16 Yaş grubu çocuklarda panoramik radyografide diş durumlarının değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 108-113 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.56833

13-16 Yaş grubu çocuklarda panoramik radyografide diş durumlarının değerlendirilmesi

Ezgi Eroğlu Çakmakoğlu1, Ayşe Günay2
1Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği AD., Bingöl
2Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği AD., Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk diş hekimliği kliniklerinde, panoramik radyografi (PR) kullanımı çekilen radyografiler arasında ilk sırayı almaktadır. Ayrıca, PR'ler sürmüş ve sürmemiş dişler, diş germleri ve diş anormallikleri gibi konularda dentomaksillofasiyal bölge hakkında bilgi sağlamaktadır. Bizim çalışmamızın amacı, PR’ler üzerinden peg shaped dişler, ikiz dişler, kaynaşma, birleşme, diş içinde diş ve dilaserasyon görülme sıklıklarını tespit etmek ve bunlara ek olarak bu anomalilere sahip olan ve olmayan dişlerdeki çürükleri, dolguları, çekimleri, kanal tedavilerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 13-16 yaş aralığındaki çocuk hastalardan her yaş grubu için rastgele seçilen toplamda 4060 PR incelenmiştir. İncelenen PR’de dişlerdeki çürükler, dolgular, çekimler, kanal tedavileri, peg shaped dişler, ikiz diş, kaynaşma, birleşme, diş içinde diş ve dilaserasyonlar tespit edilmiştir. Bu bilgilere yaş ve cinsiyet demografik verileri de eklenip incelemeye alınmıştır.
BULGULAR: İncelenen biçim anomalilerinin her birinin görülme sıklığı diş içinde diş %0,02 (1), birleşme %0,07 (3), ikiz diş %0,02 (1), kaynaşma %0,42 (17), peg shaped dişler %3,87 (157), dilaserasyon %4,36 (177) olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılanlardan 332 (%8,17) kişide en az bir gelişimsel dental anomali görülmekteyken; 3728 kişide hiçbir anomali bulunmamaktadır. Herhangi bir anomalisi olmayanların dolgulu diş sayısı en az bir anomalisi olanlara göre anlamlı derecede düşüktür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Panoramik radyografi arşivinden faydalanılarak yapılan bu çalışmada, elde edilen veriler sayesinde dental anomali prevalansının az olmadığı ve dental anomalinin dolgulu diş sayısını arttırdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: panoramik radyografi, çocuk diş hekimliği, diş anomalileri

The evaluation of dental conditions in panoramic radiography of 13-16 age group children

Ezgi Eroğlu Çakmakoğlu1, Ayşe Günay2
1Bingöl University Faculty of Dentistry Department of Pediatric Dentistry, Bingöl
2Dicle University Faculty of Dentistry Department of Pediatric Dentistry, Diyarbakır

INTRODUCTION: In the pediatric dentistry clinics, the usage of panoramic radiography (PR) is being the first choice among radiographs. Also, PRs provide information about the dentomaxillofacial region such issues erupted and unerupted, dental germs and tooth anomalies. The aim of our study is to determine the frequency of occurance peg-shaped teeth, gemination, fusion, concrescence, dens in dente and dilaceration via PRs and in addition to these to evaluate caries, fillings, extractions, canal treatments in teeth having these anomalies or not.
METHODS: A total of 4060 PRs were examined randomly selected for each age group from pediatric patients aged 13-16. In the examined PR, dental caries, fillings, extractions, root canal treatments in teeth, peg-shaped teeth, gemination, fusion, concrescence, dens in dente and dilacerations were detected. Age and gender demographic data were also added to this information and examined.
RESULTS: Frequency of being seen each examined form anomalies dens in dente 0.02% (1), concrescence 0.07% (3), gemination 0.02% (1), fusion 0.42% (17), peg shaped teeth% 3.87 (157), dilaceration was found as 4.36% (177). While at least one developmental dental anomaly is observed in 332 (8.17%) of the participants in the study; there aren’t any anomalies in 3728 people. The number of filled teeth of those with no anomaly is significantly lower than those with at least one anomaly (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Thanks to the data obtained in this study, which was made using the panoramic radiography archive, it was determined that the prevalence of dental anomaly was not little and the dental anomaly increased the number of filled teeth.

Keywords: Panoramic radiography, pediatric dentistry, tooth abnormalities

Ezgi Eroğlu Çakmakoğlu, Ayşe Günay. The evaluation of dental conditions in panoramic radiography of 13-16 age group children. Yeditepe J Dent. 2023; 19(2): 108-113

Sorumlu Yazar: Ayşe Günay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale