ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Dört farklı laminate veneer restorasyon materyalinin bağlanma direncinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 19-24 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.54254

Dört farklı laminate veneer restorasyon materyalinin bağlanma direncinin değerlendirilmesi

Suzan Cangül, Elif Pınar Bakır
Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi A.D., Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada; dört farklı laminate veneer restorasyon materyalinin bağlanma dirençleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu invitro çalışma; ortodontik veya periodontal nedenlerle yeni çekilmiş, çürüksüz, restorasyonsuz 60 adet üst santral keser diş üzerinde gerçekleştirildi. Tüm dişlerin labial yüzünde 0,5 mm, mesial ve distal kontakt noktalarında 0,2 mm ve gingival basamakta 0,3 mm olacak şekilde chamfer tarzında standart kavite preparasyonları hazırlandı. Kavite preparasyonları tamamlanan dişler rastgele 15’erli dört gruba ayrıldı. Birinci gruba Grandio, ikinci gruba Gradia, üçüncü gruba Amaris ve dördüncü gruba Tetric ceram restoratif materyalleri üretici firmaların önerileri doğrultusunda yerleştirilerek görünür ışık ile polimerize edildi. Daha sonra Instron test cihazına yerleştirilen dişlerdeki restorasyonlar üzerine farklı yükler uygulanarak materyallerin doğal dişten ayrılma değerleri Newton cinsinden kaydedildi.
BULGULAR: Ölçümler sonucu elde edilen veriler istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) ve TUKEY HSD testleri kullanılarak değerlendirildi. Kırılma direnci açısından materyaller arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak araştırmada kullanılan nanohibrid yapılı kompozit rezin materyali olan Grandio gruplar arası değerlendirmede kırılma direnci en yüksek, mikrohibrit yapılı kompozit rezin materyallerinden Amaris ise, kırılma direnci en düşük kompozit rezin olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler: laminate veneer, kompozit rezin, bağlanma direnci

Evaluation of bond strenght of four different laminate veneer restorative materials

Suzan Cangül, Elif Pınar Bakır
Department of Operative Dentistry, Dental School, Dicle University, Diyarbakir, Turkey

INTRODUCTION: In this study, the bond strenght of four different laminate veneer restoration materials were evaluated comparatively.
METHODS: In this in vitro study was performed using freshly extracted for orthodontic or periodontal reasons, non-carious, the restoration free 60 upper central incisors. Cavity preparations were prepared as 0.5 mm in labial face, 0.2 mm in mesial and distal contact points and 0.3 mm in gingival step for all teeth. Cavity preparation completed teeth were randomly divided into four groups. The first group Grandio, the second group Gradia, the third group Amaris and the fourth group Tetric ceram restorative materials which placed in line with the manufacturer's recommendations, were polymerized with visible light. Applying different loads on dental restorations placed in the Instron test device, separation values from natural tooth of materials were recorded in Newton type.
RESULTS: The materials evaluated statistically using One-way ANOVA and TUKEY HSD tests, significant difference was not observed among the materials in terms of fracture resistance (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nanohybrid composite Grandio is determined as the material which has the highest bond strength value. Microhybrid composite Amaris is determined as the material which has the lowest bond strength value.

Keywords: Laminate veneers, composite resin, bond strength.

Suzan Cangül, Elif Pınar Bakır. Evaluation of bond strenght of four different laminate veneer restorative materials. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 19-24

Sorumlu Yazar: Suzan Cangül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale