ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Alveol kret yetersizliğinin extraoral otojen onley kemik greftleri ile ogmentasyonda tünel ve krestal isizyon tekniklerinin karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 285-290 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.49469

Alveol kret yetersizliğinin extraoral otojen onley kemik greftleri ile ogmentasyonda tünel ve krestal isizyon tekniklerinin karşılaştırılması

Tuba Develi1, Muazzez Süzen1, Nur Altıparmak2, Abdullah Ozel1, İ. Sina Uçkan1
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Başkent Üniversitesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı alveoler kret yetersizliğinde krestal ve tünel olmak üzere 2 farklı insizyon tekniği kullanılarak ekstraoral donör sahadan alınan otojen kemik greftin yerleştirilmesinden sonra meydana gelen alıcı bölgedeki komplikasyonların karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 13 hastadaki iliak greft ile ogmente edilen 14 krestal, 27 tünel yöntemi olmak üzere 41 bölgedeki minör (greftte minör açılma, vida başının açılması, sütur açılması, geçici parestezi, ılımlı ve/veya orta şiddette enfeksiyon) ve majör (greft kaybına neden olan enfeksiyon, majör açıklık, kalıcı parestezi) komplikasyonlar retrospektif olarak değerlendirilmiş ve iki farklı insizyon tekniği karşılaştırılmıştır. Ayrıca donör saha morbiditeleri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Tünel insizyon tekniği kullanılan grupta minor komplikasyon oranı %29.6 iken majör komplikasyon görülmemiştir. Krestal insizyon yapılan grupta % 50 minör komplikasyon ve %28.6 majör komplikasyon görülmüştür. İki farklı insizyon tekniği kullanılan gruplar arasında minör ve majör komplikasyon oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. İlaveten krestal teknikte ogmente edilen bölge sayısı ile minör komplikasyon oluşma riski insidansı arasında anlamlı ters korelasyon görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ekstraoral otojen greftlerde subperiosteal tünel yaklaşımı krestal yaklaşıma göre alıcı saha komplikasyon oranı dikkate alındığında daha başarılı ve alternatif bir yöntem olabilir.

Anahtar Kelimeler: Atrofik çene, ekstraoral onley kemik grefti, tünel insizyon tekniği

Comparison of tunnel and crestal incision techniques in alveolar cret deficiency using extraoral autogeneous onley bone grafts

Tuba Develi1, Muazzez Süzen1, Nur Altıparmak2, Abdullah Ozel1, İ. Sina Uçkan1
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
2Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Baskent University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare and evaluate two techniques’, crestal and tunnel incision, complications after extraoral autogenous bone grafting at recipient area, which are used to treat alveol crest insufficiency.
METHODS: Minor complications (minor openning in graft, opening of screw head, suture opening, temporary paresthesia, mild/moderate infection) and major complications (Infection causing graft loss, major opening, permanent paresthesia) of 41 graft sites (14 crestal and 27 tunnel methods) which were augmented with iliac graft in 13 patients are evaluated and compared with two different techniques retrospectively. Furthermore, donor area morbidities were evaluated.
RESULTS: While minor complication rate in the group where tunnel incision technique used is 29.6%, major complication is not encountered. In the crestal incision group, 50% minor complication and 28.6% major complication are encountered. Minor and major complication rates among groups were statistically significant. In addition, significant negative correlation was found between the number of region which is augmented with crestal technique and incidence risk that leads minor complication.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When considered recipient graft site complication rate, subperiosteal tunnel approach was found more successful than crestal approach and it can be an alternative method to extraoral autogenous grafting technique.

Keywords: Atrophic Jaw, extraoral onlay bone grafting, tunnel incision technique.

Tuba Develi, Muazzez Süzen, Nur Altıparmak, Abdullah Ozel, İ. Sina Uçkan. Comparison of tunnel and crestal incision techniques in alveolar cret deficiency using extraoral autogeneous onley bone grafts. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 285-290

Sorumlu Yazar: Tuba Develi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale