ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Gingivitis ve hafif-orta şiddette periodontitis hastalarının periodontal, davranışsal ve sistemik durumlarının belirlenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 37-42 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.49368

Gingivitis ve hafif-orta şiddette periodontitis hastalarının periodontal, davranışsal ve sistemik durumlarının belirlenmesi

Mustafa Yılmaz, Seyithan Özmen, Nazlı Gül Kınoğlu, Burcu Karaduman
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda gingivitis ile hafif ve orta şiddetli kronik periodontitis vakalarının periodontal ve sistemik durumları ile ağız-diş sağlığı bilinç düzeylerinin ölçülmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif kesitsel araştırmada Eylül 2017 – Ağustos 2018 tarihleri arasında Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniği’ne başvuran ve öğrenci kliniğinde tedavi edilmiş olan bireylerin kayıtları değerlendirilmiştir. Bu kayıtlardaki detaylı sistemik anamnezleri, ağız-diş sağlığı farkındalığına ilişkin yanıtları ve radyografik ve klinik parametreleri değerlendirilerek NCSS programıyla istatistiksel ölçümler yapılmıştır.
BULGULAR: 685 kadın ve 433 erkek olmak üzere toplam 1118 kişinin kayıtları değerlendirilmiştir. Periodontal hastalıklara göre yaş, cinsiyet, sistemik hastalık, kardiyovasküler hastalık, diyabet, ağız-diş sağlığı bilinç düzeyi anlamlı farklılık göstermekteyken, sigara kullanımı, sindirim sistemi hastalıkları, romatolojik hastalıklar ve psikiyatrik bozukluklar açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bireylerin periodontal tabloları ile davranışsal ve sistemik durumları arasında hastalığın şiddeti ve süresiyle bağlantılı bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: periodontitis, gingivitis, sigara, sistemik hastalık, bilinç

Evaluation of periodontal, behavioural and systemic conditions of patiens with gingivitis and mild-moderate periodontitis

Mustafa Yılmaz, Seyithan Özmen, Nazlı Gül Kınoğlu, Burcu Karaduman
Dept of Periodontology, Dentistry Faculty of Biruni University

INTRODUCTION: The aim of our study is to evaluate the periodontal and systemic conditions and oral health awareness of cases with gingivitis and mild or moderate chronic periodontitis.


METHODS: In this retrospective cross-sectional study, the records of individuals who applied to the Department of Periodontology of Biruni University Faculty of Dentistry between September 2017 and August 2018 were evaluated. In these records, the patients’ detailed medical history, their responses to questions about oral health awareness and their radiographic and clinical parameters were evaluated. The statistical measurements were made with the NCSS program.
RESULTS: The records of 1118 people, 685 women and 433 men, were evaluated. While age, sex, systemic condition, cardiovascular disease, diabetes and oral health awareness level differed significantly according to periodontal condition no significant difference was found in terms of smoking, digestive system disorders, rheumatologic diseases and psychiatric disorders.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a relationship between the periodontal condition of individuals and their behavioral and systemic conditions related to the severity and to the duration of the disease.

Keywords: periodontitis, gingivitis, smoking, systemic disease, awareness

Mustafa Yılmaz, Seyithan Özmen, Nazlı Gül Kınoğlu, Burcu Karaduman. Evaluation of periodontal, behavioural and systemic conditions of patiens with gingivitis and mild-moderate periodontitis. Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 37-42

Sorumlu Yazar: Mustafa Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale