ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Çocuklarda beslenme ve ağız bakım alışkanlıkları ile etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 54-61 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.48403

Çocuklarda beslenme ve ağız bakım alışkanlıkları ile etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Aydın Akçakoca1, Süleyman Emre Meşeli2, Hatice Selin Yıldırım1, Nil Ceren Mungan3, Serap Akyüz3, Leyla Kuru1
1Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, çocuk hastaların dental ve periodontal durumları ile ağız bakım alışkanlıklarını saptamak, bunları etkileyebilecek çocuğa ve ebeveynlerine ait faktörleri değerlendirerek aralarındaki olası ilişkiyi araştırmak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma popülasyonunu dahil edilme kriterlerine uygun 150 çocuk oluşturdu. Periodontal durumlarına göre sağlıklı(n=70) ve gingivitisli (n=80) olacak şekilde gruplara ayrıldı. Demografik veriler, beslenme ve ağız bakım alışkanlıkları, ebeveynlerin eğitim seviyeleri anket formuna kayıt edildi. Dental durumun değerlendirilmesi için daimi dişlerde DMF-T/DMF-S, süt dişlerinde df-t/df-s indeksleri, periodontal durumun değerlendirilmesi için plak indeks (Pİ), gingival indeks (Gİ) ve community periodontal indeks (CPI) ölçüldü.
BULGULAR: Çalışmaya 8-14 yaş aralığındaki 150 çocuk (kız/ erkek=83/67) dahil edildi. Cinsiyetlerine göre, beslenme ve fırçalama alışkanlıkları karşılaştırıldığında günlük ara öğün sayısı erkeklerde kızlara göre yüksek bulunurken (p<0,05), klinik parametreler açısından bu 2 grup arasında fark bulunmadığı görüldü (p>0,05). Periodontal durumlarına göre incelendiğinde, kızların %56,3’ü erkeklerin %43,8’i gingivitisli olarak teşhis edildi. Beslenme alışkanlıklarının gingivitisli ve sağlıklı gruplarda benzer olduğu (p>0,05), gingivitislilerin fırçalama süresinin düşük olduğu(p<0,05), Pİ, Gİ ve CPI değerlerinin sağlıklılara göre yüksek olduğu (p<0,01), dental parametreler açısından fark olmadığı saptandı (p>0,05). Çocukların beslenme ve fırçalama alışkanlıklarına göre periodontal ve dental parametrelerde fark bulunmadı (p>0,05). Fırçalama sıklığına göre periodontal parametrelerde fark saptanırken(p<0,01), dental parametrelerde fark saptanmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın yürütüldüğü çocuklarda, beslenme alışkanlıklarının karbonhidrattan zengin, ara öğün sayısının yüksek olduğu ve ağız hijyeni gerekliliklerini yerine getirmede yetersiz kaldıkları görüldü. Çalışmanın sınırları dahilinde bulgularımız, bu beslenme alışkanlığının çürük oluşumunda tek başına yeterli olmadığı, periodontal hastalığın önlenmesinde ağız bakım alışkanlığının önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, beslenme alışkanlığı, ağız bakımı

Evaluation of children dietary and oral hygiene habits with affecting factors

Aydın Akçakoca1, Süleyman Emre Meşeli2, Hatice Selin Yıldırım1, Nil Ceren Mungan3, Serap Akyüz3, Leyla Kuru1
1Department of Periodontology, Marmara University, İstanbul, Turkey
2Department of Periodontology, istanbul Aydın University, İstanbul, Turkey
3Department of Pediatric Dentistry, Marmara University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate dietary and oral hygiene habits of children and to investigate possible relationship between the children's habits and affected factors associated with their parents
METHODS: The study population consisted of 150 children, who met the inclusion criteria and were divided into healthy(n=70) and gingivitis(n=80) groups. Demographic data, dietary and oral hygiene habits, parents' education levels were collected by questionnaire. DMF-T/DMF-S, df-t/df-s, plaque, gingival and community periodontal indices were recorded.
RESULTS: 50 children (girl/boy=83/67) between the ages of 8-14 years were included in the study. According to gender, the number of daily snacks was higher in boys (p<0.05), but there was no difference in clinical parameters between boys and girls (p>0,05). According to periodontal status, 56.3% of girls and 43,8% of boys were diagnosed with gingivitis. Dietary habits were similar between gingivitis and healthy groups (p>0.05). Gingivitis patients had low brushing-time (p<0.05) and also periodontal parameters were higher (p<0,01). There was no difference in dental parameters (p>0.05). When children were grouped by the dietary and brushing habits, no difference were observed in both periodontal and dental parameters (p>0.05). According to the frequency of tooth-brushing, significant difference was present in periodontal parameters (p<0.01) but absent in dental parameters (p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that dietary habits of study population were rich in carbohydrates, the number of snacks was high and oral-hygiene practices were inadequate. Our findings revealed the importance of oral hygiene habits in preventing periodontal disease in children.

Keywords: Child, dietary habits, oral hygiene

Aydın Akçakoca, Süleyman Emre Meşeli, Hatice Selin Yıldırım, Nil Ceren Mungan, Serap Akyüz, Leyla Kuru. Evaluation of children dietary and oral hygiene habits with affecting factors. Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 54-61

Sorumlu Yazar: Hatice Selin Yıldırım, Türkiye
LookUs & Online Makale