ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Daimi birinci molar dişin ektopik erüpsiyonu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 68-74 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.48344

Daimi birinci molar dişin ektopik erüpsiyonu

Deniz Sıla Özdemir, Halenur Altan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D., Tokat

Daimi birinci molar dişin ektopik erüpsiyonu, karışık dişlenme döneminde ortaya çıkan bir anomali olarak kabul edilir. Ektopik erüpsüyon prevalansı farklı toplumlarda çeşitli çalışmalarla bildirilmiştir. Bu prevelans %0.75 ile 6 arasında değişmektedir. Daimi birinci moların ektopik erüpsiyon nedeni tam olarak bilinmemektedir ve etyolojisinde bir çok faktörün rol aldığı düşünülmektedir. Literatürde bu anomalinin ortaya çıkmasına neden olabilecek birçok faktör tartışılmıştır. Ektopik erüpsiyon gösteren daimi birinci molar dişin teşhisi 5 ile 7 yaşlar arasında alınan radyografilerle sağlanabilmektedir. Ektopik erüpsiyon görülen dişin lokalizasyonunu tespit etmek için başta iki boyutlu teknikler olmak üzere birçok radyografi tekniği kullanılmaktadır. Bunların başında ortopantomografi ve bite-wing radyografisi gelmektedir. Günümüzde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi de teşhis amacıyla kullanılmaktadır. Daimi birinci molar dişin ektopik erüpsiyonu, süt ikinci moların erken kaybına, premolar diş için yer kaybına neden olabilir ve bu da premolar dişin gömülü kalmasına yol açabilmektedir. Literatürde erken müdahale amaçlı tedavi dahil farklı teknikler tartışılmıştır. Tedavide temel olarak seperatörler kullanılmaktadır. Bu seperatörlerin amacı daimi birinci molar dişi bulunduğu konumdan daha distale alarak süt ikinci molar diş üzerinde neden olduğu etkileri minimalize etmektir. Bu makalenin amacı, daimi birinci molar dişin ektopik erüpsiyon prevalansını, etiyolojik faktörlerini ve tedavisini kısaca gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler: Ektopik erüpsiyon, daimi birinci molar, süt dişlenme, karışık dişlenme, erken tanı

Ectopic eruption of permanent first molar teeth

Deniz Sıla Özdemir, Halenur Altan
Department of Pediatric Dentistry Gaziosmanpasa University, Faculty of Dentistry, Tokat, Turkey

Ectopic eruption of the permanent first molar tooth is considered an anomaly that occurs in the period of mixed dentition. The prevalence of ectopic eruption has been reported by various studies in different societies. This prevalence ranges from 0.75% to 6%. The cause of ectopic eruption of permanent first molar is not fully known and many factors are thought to play a role in its etiology. Many factors that may cause this anomaly to arise have been discussed in the literature. Diagnosis of a permanent first molar tooth with ectopic eruption can be achieved by radiographs taken between the ages of 5 and 7. In order to detect the localization of the tooth with ectopic eruption, many radiography techniques, especially two-dimensional techniques, are used. Among them are orthopantomography and bite-wing radiography. Today, cone beam computed tomography is also used for diagnostic purposes. Ectopic eruption of the permanent first molar tooth can cause premature loss of primary second molar and loss of space for the premolar tooth. This can cause the premolar tooth to remain buried. Different techniques, including early intervention therapy, are discussed in the literature. Separators are mainly used in the treatment. The purpose of these separators is to distalization the permanent first molar tooth from its location, to minimize the effects on the primary second molar tooth.The purpose of this article is to briefly review the ectopic eruption prevalence, etiological factors and treatment of the permanent first molar tooth.

Keywords: Ectopic eruption, permanent first molar, primary dentition, mixed dentition, early diagnosis

Deniz Sıla Özdemir, Halenur Altan. Ectopic eruption of permanent first molar teeth. Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 68-74

Sorumlu Yazar: Deniz Sıla Özdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale