ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Aljinatın nem dengesinin korunmasında yeni bir yöntem [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 43-48 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.45722

Aljinatın nem dengesinin korunmasında yeni bir yöntem

Gözde Memişoğlu1, Çağlar Bilmenoğlu2
1Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD., İstanbul
2Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD., Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hidrofobik ortamda bekletilen aljinatın farklı zaman aralıklarında boyutsal değişimini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Fabrikasyon olarak üretilmiş dişsiz bir üst çene modeli master model olarak seçilmiş, üzerine ölçü malzemesine standart kalınlık sağlanabilecek şekilde mum yerleştirilip, delikli akrilik kaşık üretilmiştir. Her grup için 10’ar kez aljinat ile ölçü alınmıştır. Alınan aljinat ölçüler 4 farklı ortam (kuru ortamda, su içerisinde, yağ içerisinde ve nemlendirilmiş bir kağıt havlu ile birlikte vakumlu bir poşet içerisinde) içerisinde 72 saat bekletilmiştir. Her grup için 10, toplamda 40 ölçü alınmıştır. 0., 1., 3., 6., 12., 24., 48. ve 72. saatlerde ağız dışı tarayıcı ile ölçüler dijitalize edilmiş ve yine dijitalize edilen master model ile yüzey çakıştırması yapılmıştır. Ölçümler 3’er kez tekrarlanmış ve master modelden sapma değerlerinin ortalaması alınmıştır. Klinik şartları taklit etmek için ölçü 2kg basınç altında 3dk bekletilmiş daha sonra da su altında yıkanmıştır.
BULGULAR: Shapiro-Wilk testi sonucu verilerin normal dağıldığı belirlenmiştir. Gruplar arası farkın anlamlı olup olmadığı Ancova ile değerlendirilmiştir. Bütün saat aralıklarında nemli ortamda ve yağ içerisinde bekletilen aljinatlar arasında anlamlı bir fark bulunmazken, su ve kuru ortamda bekletilen aljinatların nemli ortamda bekletilenlere göre anlamlı derecede boyutsal değişim gösterdiği görülmüştür. (p>0,05). 72. saat sonunda yağ, nem, su ve kuru ortamda bekletilen aljinatların değişim miktarları oransal olarak sırasıyla 2.521; 2.096; 10.553; 27.776 olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aljinatın boyutsal değişimi hem zamana hem de saklandığı koşula bağlıdır. Aljinatın yağ içerisinde bekletilmesi döküm öncesi süresinin arttırılmasında yeni bir yöntem olarak göz önünde bulundurabilir.

Anahtar Kelimeler: aljinat, nem dengesi, boyutsal stabilite, irreversibl hidrokolloid, dental ölçü

A new method in protection of moisture balance of alginate

Gözde Memişoğlu1, Çağlar Bilmenoğlu2
1Medipol University, Faculty of Dentistry,Department of Prosthodontics, İstanbul
2Trakya University, Faculty of Dentistry,Department of Prosthodontics, Edirne

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the dimensional change of alginate, which is kept in hydrophobic environment, at different time intervals.
METHODS: A fabricated edentulous maxillary model is choosen as a master model and an acrylic tray is produced. Impressions are made with alginate 10 times for each group. The impressions kept in 4 different environments (in dry environment, in water, oil and in a vacuum bag with a moistened paper towel) for 72hours. At the 0,1,3,6,12,24,48 and 72hours, the impressions are digitized and superimposition is made with the digitized master model. Measurements are repeated 3 times and the deviation values from the master model are averaged. To imitate clinical conditions, the impressions are kept under 2kg pressure for 3 minutes and then washed under water.
RESULTS: As a result of Shapiro-Wilk test, it was determined that the data were normally distributed. Whether the difference between groups is significant was evaluated with Ancova. While there was no significant difference between the alginates kept in moist and oil at all hour intervals. Dimensional change amounts of alginates (oil, moisture, water and dry) kept in 4 different environments at the end of the 72nd hour were determined as 2.521; 2.096; 10.553; 27.776 respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The dimensional change of alginate depends on both the time and the condition it is stored. Storing the alginate in oil can be considered as a new method to increase the pre-casting time.

Keywords: Alginate, moisture balance, dimention stability, irreversible hydrocolloid, dental impression

Gözde Memişoğlu, Çağlar Bilmenoğlu. A new method in protection of moisture balance of alginate. Yeditepe J Dent. 2021; 17(1): 43-48

Sorumlu Yazar: Çağlar Bilmenoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale