ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Periodontal hastalığa sahip bireylerde periodontal tedavinin tat duyusu üzerine etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 97-102 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.42243

Periodontal hastalığa sahip bireylerde periodontal tedavinin tat duyusu üzerine etkisi

Fatma Karacaoğlu1, Şeyda Alkan2, Murat Akkaya1
1Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A. D., Ankara
2Bayındır Sağlık Grubu, İş Kule Diş Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı gingivitis ve periodontitis teşhisi konulmuş hastalarda cerrahi olmayan periodontal tedaviyi takiben tat duyusu değişiklikleri ve klinik parametreler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaş ortalamaları 37,5 olan 17 kadın, 23 erkek toplam 30 gingivitis; yaş ortalamaları 39,6 olan 13 kadın, 17 erkek toplam 30 generalize kronik periodontitis hastası değerlendirilmiştir. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, sistemik durumları, oral hijyen alışkanlıkları ve bunların sıklığı ve tat duyusu şikayetlerini içeren bir form doldurulmuştur. Tat duyusu 9 ayrı solüsyonla ölçülmüştür. Hastaların periodontal durumunu klinik olarak değerlendirmek için her dişin 6 yüzeyinden plak indeks (Pİ) ve gingival indeks (Gİ) değerleri, klinik ataçman kaybı (KAK), cep derinliği(CD), sondalamada kanama indeksi(SKİ) değerleri kaydedilmiştir.
BULGULAR: Her iki gruptaki hastalardan elde edilen PI, GI, CD ve SKİ skorları ortalamalarında başlangıç değerlere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma görülmüştür. KAK skorları karşılaştırıldığında ise periodontitis grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma varken, gingivitis grubunda anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Gingivitis grubunda tuzlu tat ile ilgili değerlerde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmazken diğer bütün tatlarda (tatlı, ekşi, acı) bu değişim pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlıdır. Periodontitis grubunda ise bütün tatlardaki değişim pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları periodontal hastalığa sahip bireylerde görülen tat duyusu bozukluğunun periodontal tedavi ile azaltılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Gingivitis, periodontitis, tat duyusu bozukluğu.

The effect of periodontal treatment on taste perception in periodontally involved patients

Fatma Karacaoğlu1, Şeyda Alkan2, Murat Akkaya1
1Ankara University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Ankara, Turkey
2Bayındır Healthcare Group, Is Kule Dental Clinic, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to evaluate the relation between clinical parameters and alterations in taste perception after non-surgical periodontal treatment in patients diagnosed with gingivitis and periodontitis.
METHODS: A total of 30 patients, 17 female and 23 male, with a mean age of 35.7 with gingivitis and 30 patients 13 female and 17 male, with a mean age of 39.6, with Periodontitis were evaluated. Patients filled in the forms which content information about age, cender, oral hygiene habit and its frequency, systemic diseases and complaints of taste disorder. Taste perception was measured with 9 different solutions. Due to clinical periodontal evaluation of teeth the Plaque index (PI) and Gingival index (GI) values obtained from 6 surface of teeth, clinical atachment loss (CAL), probing depth (PD), and Bleeding on probing (BOP) values were established.
RESULTS: There become a statistically significant decrease in average scores of PI, GI, PD, and BOP that were obtained from both groups of patients, in comparison with the initial scores. There was not a statistically significant decrease in gingivitis, but in periodontitis group as CAL scores were compared. In gingivitis group, there was not a significant difference in salty taste, but in other tastes (bitter, sour, sweet). This difference is positive. In periodontitis group, difference of all tastes is positive and statistically significant.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Results of this study show that taste disorders associated with periodontal disease can be reduced by periodontal therapy.

Keywords: Gingivitis, periodontitis, taste disorders

Fatma Karacaoğlu, Şeyda Alkan, Murat Akkaya. The effect of periodontal treatment on taste perception in periodontally involved patients. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 97-102

Sorumlu Yazar: Fatma Karacaoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale