ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Dilde mikroinvaziv karsinom: Bir olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 383-386 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.37232

Dilde mikroinvaziv karsinom: Bir olgu sunumu

Erdoğan Fişekçioğlu1, Belde Arsan1, Gözde Turgut1, Gürcan Vural2
1İstanbul Okan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A. D., İstanbul
2İstanbul Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji A. D., İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre oral skuamöz hücreli karsinom oral kavitenin en sık gö-rülen malignitesidir. Teşhis ve tedavideki ilerlemelere rağmen hastaların 5 yıllık sağkalım oranları belirgin bir şekilde iyileştirilememiştir. Oral kanserlerin erken evrede teşhisi bu sebeple önemlidir. Kliniğimize başvuran 55 yaşında erkek hasta sistemik olarak sağlıklıdır ve sigara kullanmadığını belirtmiştir. Hastanın yapılan ağız içi muayenesinde dil lateralinde yüzeyden kabarık hiperkeratotik lökoplaki tespit edilmiştir. Hasta lezyonun varlığından haberdar değildir ve herhangi bir klinik semptom yoktur. Eksizyonel biyopsi sonrasında yapılan histopatolojik incelemede yüksek dereceli displazi görülmüştür. Mikroskopik bir odakta bazal membran devamlılığının bozulduğu ve mikroinvaziv patern geliştiği gösterilmiştir. Histopatolojik olarak mikroinvaziv karsinom tanısı konulmuştur. Mikroinvaziv karsinom en erken evre malignitedir ve oral kanserlerin bu evrede teşhis edil-mesi, prognozun iyileştirilmesi ve sağkalım oranlarının arttırılması için önemli bir yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Oral kanser, erken tanı, mikroinvaziv karsinom, lökoplaki

Microinvasive carcinoma of the tongue: A case report

Erdoğan Fişekçioğlu1, Belde Arsan1, Gözde Turgut1, Gürcan Vural2
1Istanbul Okan University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Istanbul
2Istanbul Okan University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Istanbul

According to World Health Organization Report oral squamous cell carcinoma is the most common malignancy of the oral cavity. Despite many diagnostic and therapeutic advances patients' 5-year survival rates have not been significantly improved. Early diagnosis of oral carcinoma is the-refore important. Systemically healthy, 55 year-old male patient referred to our clinic stated that he does not smoke. Hyperkeratotic leukoplakia was observed on the lateral side of the tongue. The patient had no symptoms and the lesion was observed incidentally. The histopathological examina- tion, which was performed following excisional biopsy showed high grade dysplasia. Basal memb-rane continuity was lost in a microscopic focus and microinvasive pattern was observed. The diag-nosis was established as microinvasive carcinoma. Microinvasive carcinoma is the initial stage of malignancy and the diagnosis of such lesions at this stage is important for the improvement in prognosis and survival rates.

Keywords: Oral cancer, early diagnosis, microinvasive carcinoma, leukoplakia

Erdoğan Fişekçioğlu, Belde Arsan, Gözde Turgut, Gürcan Vural. Microinvasive carcinoma of the tongue: A case report. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 383-386

Sorumlu Yazar: Erdoğan Fişekçioğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale