ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
İki Farklı Işık Cihazı ile Polimerize Edilen Bonding Ajanların Mikrosızıntılarının AutoCAD Programı Kullanılarak Değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 173-178 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.30633

İki Farklı Işık Cihazı ile Polimerize Edilen Bonding Ajanların Mikrosızıntılarının AutoCAD Programı Kullanılarak Değerlendirilmesi

Ayşe Günay1, Mehmet Eskibağlar2, Suzan Cangül3, Büşra Karaağaç Eskibağlar4, Özkan Adıgüzel5, Sema Çelenk1
1Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği A.D., Diyarbakır
2Fırat Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Endodonti A.D., Elazığ
3Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi A.D., Diyarbakır
4Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği A.D., Elazığ
5Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti A.D., Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sınıf V kavitelere uygulanan üç farklı universal adeziv ajanın, iki farklı LED ışık cihazı ile polimerizasyonları sonucu oluşan mikrosızıntılarının Auto- CAD programı ile değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 60 adet çekilmiş 3. molar dişin bukkal yüzeylerine sınıf V kaviteler açıldı. Hazırlanan kaviteler; Single Bond Universal, Futurabond U ve Prime&Bond Universal bonding ajanları uygulanmak üzere 3 gruba, her grupta kendi içerisinde LED-B ve Valo LED olmak üzere 2 farklı ışık cihazı kullanılacak şekilde 2 alt gruba ayrıldı (n=10). 24 saat bazik fuksinde bekletilen dişler mesiodistal yönde ikiye ayrıldı ve stereomikroskop altında incelendi. Boya sızmış yüzey alanı AutoCAD yazılımı kullanılarak hesaplandı. Veriler Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak analiz edildi (p<0.05).
BULGULAR: Universal adezivlerin mikrosızıntı açısından istatistiksel olarak değerlendirilmesinde Single Bond Universal her iki ışık cihazında da en düşük, Futurabond U ise en yüksek sızıntı değerini göstermiştir ancak bu istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (p>0.05). Işık cihazları mikrosızıntı değerleri açısından kıyaslandığında, 3 bonding ajanda da LED B ışık cihazında Valo LED ile polimerizasyona göre daha az mikrosızıntı gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kullandığımız universal adezivlerin mikrosızıntı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Işık kaynaklarının güçlerindeki ve modlarındaki değişiklikler ise mikrosızıntıyı tamamen elimine etmemektedirler.

Anahtar Kelimeler: Mikrosızıntı, universal adeziv, AutoCAD

Evaluation of Microleakage of Bonding Agents Polymerized with Two Different Light Devices Using AutoCAD Program

Ayşe Günay1, Mehmet Eskibağlar2, Suzan Cangül3, Büşra Karaağaç Eskibağlar4, Özkan Adıgüzel5, Sema Çelenk1
1Dicle University Faculty of Dentistry Department of Pediatric Dentistry, Diyarbakır
2Fırat University Faculty of Dentistry Department of Endodontics, Elazig
3Dicle University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry, Diyarbakır
4Fırat University Faculty of Dentistry Department of Pediatric Dentistry, Elazig
5Dicle University Faculty of Dentistry Department of Endodontics, Diyarbakır

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the microleakage of three different universal adhesive agents applied to class V cavities as a result of polymerization with two different LED light devices with AutoCAD program.
METHODS: Class V cavities were prepared on the buccal surfaces of 60 extracted third molars. Prepared cavities; Single Bond Universal, Futurabond U and Prime&Bond Universal bonding agents are applied to 3 groups, each group has its own bonding agents. They were divided into 2 subgroups (n=10) to use 2 different light devices: LED-B and Valo LED. The teeth, which were kept in basic fuchsia for 24 hours, were divided into two in the mesiodistal direction and examined under a stereomicroscope. Dye infiltrated surface area was calculated using AutoCAD software. Data were analyzed using Kruskal Wallis and Mann-Whitney U tests (p<0.05).
RESULTS: In the statistical evaluation of universal adhesives in terms of microleakage, Single Bond Universal showed the lowest leakage value in both light devices and Futurabond U showed the highest leakage value, but this was not statistically significant (p>0.05). When the light devices were compared in terms of microleakage values, less microleakage was observed in the LED B light device in all 3 bonding agents compared to the Valo LED polymerization.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that there was no statistically significant difference between the microleakage values of the universal adhesives we used. Changes in the power and modes of light sources do not completely eliminate microleakage.

Keywords: Microleakage, universal adhesive, AutoCAD

Ayşe Günay, Mehmet Eskibağlar, Suzan Cangül, Büşra Karaağaç Eskibağlar, Özkan Adıgüzel, Sema Çelenk. Evaluation of Microleakage of Bonding Agents Polymerized with Two Different Light Devices Using AutoCAD Program. Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 173-178

Sorumlu Yazar: Ayşe Günay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale