ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Gebe kadınların diş ve dişeti sağlığı konusundaki bilinç düzeylerinin incelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 349-352 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.27576

Gebe kadınların diş ve dişeti sağlığı konusundaki bilinç düzeylerinin incelenmesi

Selen Gürsoy Erzincan1, Gizem İnce Kuka2, Hare Gürsoy2, Bahar Kuru2
1Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, Trabzon
2Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Periodontal hastalıkların; erken doğum, düşük doğum ağırlığı, gestasyonel diyabet, preeklampsi (gestasyonel hipertansiyon) ve gebeliğin kaybı gibi olumsuz gebelik sonuçlarına neden olduğu düşünülmektedir. Bu hastalıkların sebep olabileceği olumsuz gebelik sonuçlarını önleyebilmek amacıyla gebe bireylerin, gebelik ve periodontal hastalık arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu çalışmada, Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan gebe bireylerin diş ve dişeti sağlığı konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın doğum polikliniğine başvuran 265 gebe dahil edildi. Araştırmacılar tarafından hazırlanan, toplamda 20 sorunun yer aldığı gebelerin, diş-periodontal sağlık ve periodontal hastalık farkındalığı ile ilgili detaylı değerlendirmenin yapıldığı anketin katılımcılar tarafından doldurulması istendi.
BULGULAR: Gebelerin %48,3’ü günde 2 kez düzenli diş fırçalama alışkanlığı olduğunu belirtirken, sadece %3,8’inin düzenli ara yüz temizleyicisi kullandığı tespit edildi. Gebelik ile ağız sağlığı arasındaki olası ilişki hakkında gebelerin %51,3’ünün bilgi sahibi olmadığı görüldü. Gebelerin %56,6’sı gebelik boyunca diş hekimine gitmeyi düşünürken; bu kişilerin dişhekimine gitme sebeplerini çoğunlukla genel kontrol amaçlı (%24,9) veya ağrılarının olması (%24,2) durumunda olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın bulguları gebelerin diş ve dişeti sağlığı ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu ortaya koydu. Bu sonuçlar, üreme çağındaki tüm kadınların gebelik öncesi dönemden başlayıp diş-dişeti sağlığı ve genel sağlık arasındaki ilişkinin detaylı anlatıldığı ve farkındalık oluşmasını sağlayan eğitim programlarının düzenlemesine yönelik olan ihtiyacı göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hamilelik, periodontal sağlık, periodontal hastalık farkındalığı

Dental and periodontal health awareness assesment of pregnant women

Selen Gürsoy Erzincan1, Gizem İnce Kuka2, Hare Gürsoy2, Bahar Kuru2
1Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Perinatology Clinic, Trabzon, Turkey
2Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Istanbul

INTRODUCTION: It is thought that periodontal diseases cause adverse pregnancy outcomes such as preterm, low birth weight infant, gestational diabetes, preeclampsia (gestational hypertension) and abortion. In order to prevent these adverse pregnancy outcomes, pregnant individuals being aware of the relationship between pregnancy and periodontal diseases is of utmost importance. This study aims to evaluate the knowledge level of pregnant individuals living in Eastern Black Sea region.
METHODS: 265 pregnant women who have consulted Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynaecology were involved in this study. Participants were asked to fill out a survey composed of 20 questions in total that assessed the awareness of dental-periodontal health and periodontal diseases in detail.
RESULTS: %48,3 of pregnant women reported to brush their teeth twice a day regularly and only %3,8 were found to be using interdental-cleaning aids regularly. It was observed that %51,3 of pregnant women were not informed about the possible relationship between pregnancy and oral health. %56,6 of pregnant women reported that they considered going to the dentist during pregnancy. The majority of these participants considered going to the dentist for control purposes (%24,9) or due to pain (%24,2).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of our study have shown that the knowledge of pregnant women regarding dental and periodontal health is insufficient. These results reveal the need for programs designed for all women of reproductive age where the relationship between dental-periodontal health and systemic health is explained in detail and awareness is created starting from pre-pregnancy.

Keywords: Pregnancy, periodontal health, awareness of periodontal disease

Selen Gürsoy Erzincan, Gizem İnce Kuka, Hare Gürsoy, Bahar Kuru. Dental and periodontal health awareness assesment of pregnant women. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 349-352

Sorumlu Yazar: Selen Gürsoy Erzincan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale