ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş hekimlerinin bildirdiği sağlık sorunları: kesitsel bir anket çalışması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 49-54 | DOI: 10.5505/yeditepe.2022.15046

Diş hekimlerinin bildirdiği sağlık sorunları: kesitsel bir anket çalışması

Işıl Kaya Büyükbayram1, Didem Öner Özdaş2, Hilal Çukadar1, Sana Al-shammari1
1İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti A.D., İstanbul
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Diş hekimlerinde, çalışma koşullarına bağlı olarak gözlenen sağlık sorunları içinde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, karpal tünel ve işitme kaybı yer almaktadır. Vertigo ve Migren şikayetleri ise genellikle stres ve kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile birlikte görülmektedir. Bu çalışmanın amacı diş hekimlerinde kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, karpal tünel ve işitme kaybının yanı sıra vertigo ve migren rahatsızlığının görülme sıklığını belirlenmesi, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları ile vertigo ve migren arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, kesitsel tipte bir araştırma olup, İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi içerisinde yer alan ağız ve diş sağlığı merkezi, fakülte, özel klinik ve muayenehanelerde mesleğini aktif olarak sürdüren, 84’ü (%51) kadın, 80’i (%49) erkek olmak üzere toplam 164 diş hekimi ile gerçekleştirilmiştir. Diş hekimlerine sosyodemografik özellikleri, çalışma hayatı ve kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, karpal tünel ve işitme kaybı ile vertigo ve migren rahatsızlığına yönelik soruları içeren anket uygulanmıştır. Anketler yüz yüze görüşme yöntemi ile tamamlanmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmaya katılan diş hekimlerinin %67,1’inin kas ve iskeletsel ağrı, %14,6’sının migren, %8,5’unun karpal tünel, %6,7’sinin işitme kaybı ve %6,7’sinin vertigo rahatsızlığı geçirdiği belirlenmiştir. Kadınlarda, kas ve iskeletsel şikayetler, karpal tünel sendromu, migren ve vertigo rahatsızlığı erkeklere oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla gözlenmiştir (p<0,01). Kas ve iskeletsel şikayetlerin migren üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş hekimlerinin başlıca sağlık şikayetinin kas ve iskeletsel problemler olduğu saptanmıştır. Kas ve iskeletsel şikayetlerin migren atakları ile ilişkili olabileceği görülmüştür. Kadın diş hekimlerinin, erkek diş hekimlerine oranla daha fazla sağlık sorunu yaşadıkları gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimi, migren, sağlık sorunları, vertigo.

Self- reported health problems of dentists: a cross-sectional survey

Işıl Kaya Büyükbayram1, Didem Öner Özdaş2, Hilal Çukadar1, Sana Al-shammari1
1Istanbul Aydın University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics
2Department of Pedodontics

INTRODUCTION: Musculoskeletal system disorders, carpal tunnel and hearing loss have been among the health problems observed in dentists due to working conditions. Vertigo and migraine complaints are generally seen together with stress and musculoskeletal system disorders. The aim of this study is to determine the prevalence of musculoskeletal system disorders, carpal tunnel and hearing loss, as well as vertigo and migraine in dentists, and to evaluate the relationship between musculoskeletal system disorders and vertigo and migraine.
METHODS: This cross-sectional research was carried out with 164 dentists; 84 (51%) female and 80 (49%) male dentists who were actively conducting their profession in oral and dental health center, faculty, and private dental clinics in Istanbul Küçükçekmece. A questionnaire including sociodemographic characteristics, working life and musculoskeletal system disorders, carpal tunnel syndrome and hearing loss, vertigo and migraine were applied to dentists. The questionnaires were completed by face-to-face interview method.
RESULTS: 67.1% of the dentists participating in this study had musculoskeletal pain, 14.6% had migraine, 8.5% had carpal tunnel syndrome, 6.7% had hearing loss and 6.7% had vertigo attack. Musculoskeletal complaints, carpal tunnel syndrome, migraine and vertigo were significantly more common in female dentists than in male ones (p<0.01). Musculoskeletal complaints had a positive and significant effect on migraine (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The main health complaints of dentists were musculoskeletal problems. It has been observed that musculoskeletal complaints may be associated with migraine attacks Female dentists had more health problems than their male colleagues.

Keywords: Dentist, migraine, health problems, vertigo.

Işıl Kaya Büyükbayram, Didem Öner Özdaş, Hilal Çukadar, Sana Al-shammari. Self- reported health problems of dentists: a cross-sectional survey. Yeditepe J Dent. 2022; 18(2): 49-54

Sorumlu Yazar: Işıl Kaya Büyükbayram, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale