ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Mandibular kondilar kemiğe ait fraktal boyut değerleri ve dejeneratif eklem hastalığı bulguları arasındaki korelasyon: Dental tomografi temelli bir analiz [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 328-333 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.07769

Mandibular kondilar kemiğe ait fraktal boyut değerleri ve dejeneratif eklem hastalığı bulguları arasındaki korelasyon: Dental tomografi temelli bir analiz

İsmail Gümüşsoy1, Şuayip B Duman2, İbrahim S Bayrakdar3, Yasin Yasa4, Binali Cakur5
1Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
3Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
4Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Ordu, Türkiye
5Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı dental volumetrik tomografi (DVT) kullanılarak elde edilen dejeneratif eklem hastalığında mandibular kondile ait radyografik bulgular ile fractal boyut (FB) değerleri arasında korelasyon olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 100 DVT eklem görüntüsü retrospektif olarak incelendi. Hastaların DVT görüntüleri mandibular kondilde eroziv dejeneratif kemik değişimi (DKD) açısından incelendi ve her bir kondil buna göre üç gruba ayrılarak skorlandı (0, 1, 2): 0 normal kondili, 1 kondilde hafif derece eroziv DKD, 2 kondilde ileri derece eroziv DKD göstermektedir. Fraktal analiz (FA), mandibular kondil DVT görüntüleri üzerine uygulandı ve radyografik diagnoz skorları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: cAnova test değerleri, kondilde eroziv DKD olan hastaların FB değerleri ile olmayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık olduğunu gösterdi. Hasta grubu 0’da ortalama FB değeri 1.079, grup 2’de 1.052 ve grup 3’de 1.036 idi. Daha yüksek dejeneratif değişimlerin görüldüğü hasta grubu 2’de daha düşük FB değerleri görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, kemik dejenerasyon derecesi arttıkça FB değerlerinin de azaldığını gözlemledik. Bu bulgular konuyla ilgili umut verici bir sonuç ortaya koymakla beraber, bu araştırma FA ve DKD ile ilgili bir ön çalışmadır ve FA‘in klinik olarak uygulanabilir olması için daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mandibular kondil, dental volumetrik tomografi, fraktal analiz

Correlations between fractal dimension of mandibular condylar bone and Degenerative Joint Disease - A CBCT based analysis

İsmail Gümüşsoy1, Şuayip B Duman2, İbrahim S Bayrakdar3, Yasin Yasa4, Binali Cakur5
1Sakarya University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Sakarya
2İnönüUniversity, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Malatya
3Osmangazi University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Eskişehir
4Ordu University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Ordu
5Ataturk University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Erzurum

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine whether correlations existed between the fractal dimension (FD) value of the mandibular condyle and radiographic findings of degenerative joint disease (DJD) using cone beam CT (CBCT).
METHODS: 100 TMJ CBCT images were retrospectively analyzed. CBCT images of patients were assessed with regard to erosive degenerative bone change (DBC) in the mandibular condyle. We divided each condyle into 3 groups and scored (0, 1, 2) according to diagnosis of DJD: with 0 indicating normal condyles or non-demonstrable change, 1 indicating mild erosive DBC and 2 indicating severe erosive DBC. Fractal analysis (FA) was applicated to CBCT image of mandibular condyle. FD values were compared with the radiographic diagnosis scores.
RESULTS: ANOVA test showed that there was statistically significant difference between the FD values of patient with erosive DBC and patient having no erosive change. The average FD value of patient group 0 was 1.079, the average FD value of patient group 1 was 1.052, the average FD value of patient group 2 was 1.036. Lower FD values and more severe degenerative changes were seen in patient group 2.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found that as the grade of bone degeneration increased, FD values decreased. These findings suggest a promising result in related topic. However, this paper is a preliminary study of FA and DBC. Further studies should be performed to ensure FA is clinically feasible.

Keywords: Mandibular condyle, cone beam CT, fractal analysis

İsmail Gümüşsoy, Şuayip B Duman, İbrahim S Bayrakdar, Yasin Yasa, Binali Cakur. Correlations between fractal dimension of mandibular condylar bone and Degenerative Joint Disease - A CBCT based analysis. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 328-333

Sorumlu Yazar: İsmail Gümüşsoy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale