ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Onley blok greftleme sonrası kazanılan kemik miktarının dental volumetrik tomografi ile değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 317-321 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.03016

Onley blok greftleme sonrası kazanılan kemik miktarının dental volumetrik tomografi ile değerlendirilmesi

Çağrı Burdurlu, Fatih Cabbar, Volkan Dağaşan, Sezer Işıksaçan
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda ramus veya simfizden alınan blok greftlerle kazanılan kemik miktarlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Horizontal veya kombine alveolar defekti bulunan 15 hastanın radyolojik görüntüleri restrospektif olarak incelenmiştir. Defektler ramus veya simfiz bölgesinden alınan otojen blok greftlerle ogmente edilmiştir. Pre-op ve post-op 6. ayda alınan dental volumetrik tomografi (DVT) görüntüleri ile kazanılan kemik miktarları değerlendirilmiştir. Sonuçlar Wilcoxon, Mann Whitney U ve Pearson Korelasyon testleri ile değerlendirilmiştir (p<0,05).
BULGULAR: Kadın hastaların post-op kemik kalınlığı değerleri pre-op kemik kalınlığı değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,003). Ramus grubunda kazanılan kemik miktarı simfiz grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,002).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm hastalarda en az 4 mm çapında implant yerleştirilebilecek yeterli horizontal kemik hacmi elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ogmentasyon, otojen, ramus grefti, simfiz grefti, intra-oral donör saha

The evaluation of acquired bone volume with onlay block grafting by dental volumetric tomography

Çağrı Burdurlu, Fatih Cabbar, Volkan Dağaşan, Sezer Işıksaçan
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Yeditepe University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the acquired bone volume obtained from ramus or symphysis block grafts.
METHODS: This retrospective study was conducted on 15 patients with horizontal or combined alveolar bone defects. They were treated by autogenous bone blocks harvested from the ramus or symphysis. Bone volumes were measured pre-op and post-op 6th month by dental volumetric tomography images respectively. The results were analyzed by Wilcoxon, Mann Whitney U and Pearson Correlation tests (p<0,05).
RESULTS: Post-op bone volume values are statistically higher than pre-op ones in female group (p=0,003). Acquired bone values of the ramus group is statistically higher than the symphysis group (p=0,002).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In all patients, sufficient horizontal bone volumes were acquired for at least 4 mm diameter implant insertion.

Keywords: Augmentation, autogenous, ramus graft, symphysis graft, intra-oral donor area

Çağrı Burdurlu, Fatih Cabbar, Volkan Dağaşan, Sezer Işıksaçan. The evaluation of acquired bone volume with onlay block grafting by dental volumetric tomography. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 317-321

Sorumlu Yazar: Çağrı Burdurlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale