ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Maksiller sinüs patolojilerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 7-12 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.97752

Maksiller sinüs patolojilerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

Gülşilay Sayar1, Kader Aydın2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) görüntüleri üzerinde ikincil olarak teşhis edilen sinüs patolojilerinin görülme sıklığının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KIBT görüntülemesi yapılmış 115 hastanın (57 kadın, 58 erkek) retrospektif olarak KIBT görüntüleri incelenmiş, sinüs bulguları değerlendirilirken; bulgular normal, inflamasyon, septum, mukosel, mukozal kalınlaşma ve kompleks problem olarak 6 gruba ayrılmıştır. Normal dağılıma uygun olmayan verilerin karşılaştırılmasında Kruskal Wallis testi, kategorik verilerin karşılaştırılmasında Pearson Ki-Kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar ortanca (minimum-maksimum), frekans ve yüzde olarak sunulmuştur. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.
BULGULAR: Sinüs (antral) septumu 32 sinüste (%13,9), mukosel 23 sinüste (%10), kompleks problemler 18 sinüste (%7,8), inflamasyon 11 sinüste (4,8) ve mukozal kalınlaşma 6 sinüste (%2,6) saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada 90 maksiller sinüste patoloji bulunmuştur ve görülme sıklığı %39,1’dir. Bu orana kompleks problem içeren 18 sinüs dahildir, sinüs patolojisi gösteren sinüslerin %20’si birden fazla problem içeren sinüsten oluşmaktadır. Patoloji görülme sıklığı ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki kurulmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Maksiller sinüs, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, sinüs septumu, mukosel.

Evaluation of maxillary sinus pathologies using cone beam computed tomography

Gülşilay Sayar1, Kader Aydın2
1Istanbul Medipol University, School of Dentistry,Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medipol University, School of Dentistry, Department of Oral Radiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate type and the prevalance of maxillary sinus pathologies by using cone- beam computed tomography (CBCT).
METHODS: One hundred fifteen (57 female and 58 male subjects) CBCT scans were randomly selected among the archives of orthodontics department. The prevalance of inflammation, mucosal thickening, septum and mucocele of the maxillary sinuses were examined.
RESULTS: The most frequent maxillary sinus pathologies were sinus (antral) septum (32 sinuses, 13.9%), mucocele (23 sinuses, 10%), complex problems (18 sinuses, 7.8%), inflammation (11 sinuses, 4.8 %), and mucosal thickening (6 sinuses, 2.6%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence of maxillary sinus findings were found in 90 sinuses (%39.1). And the 18 sinuses had complex problems. The sinuses that included complex problems had the %20 percentage in 90 sinuses. And there was no statistically significant relationship between frequency of sinus findings and gender.

Keywords: Maxillary sinus, cone-beam computed tomography, mucocele, sinus septum

Gülşilay Sayar, Kader Aydın. Evaluation of maxillary sinus pathologies using cone beam computed tomography. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 7-12

Sorumlu Yazar: Gülşilay Sayar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale