ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Küçük yaş grubundaki çocuklarda dental rahatsızlık anketi’nin Türkçe güvenirliği ve geçerliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 275-279 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.94899

Küçük yaş grubundaki çocuklarda dental rahatsızlık anketi’nin Türkçe güvenirliği ve geçerliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma

Güler Burcu Senirkentli, Resmiye Ebru Tirali
Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği A.D., Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada okul öncesi çocuklarda dental ağrının değerlendirilmesi amacı ile geliştirilen Dental Rahatsızlık Anketi (DRA)’nin Türkçe uyarlamasının geçerliği ve güvenirliğinin değerlendi-rilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’na Ocak 2017- Ekim 2017 tarihleri arasında başvuran 2-6 (ortalama 3,84) yaşları a-rasındaki ASAI risk grubunda yer alan 120 hasta dahil edilmiştir. Kültürel olarak uyarlanmış sorular ebeveynler tarafından herhangi bir dental müdahale yapılmadan önce cevaplanmıştır. Ölçeğinin güvenilirlik çalışması kapsamınd iç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı, test-tekrar test tutarlılığı Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (SKK) ile değerlendirilmiştir. DRA'nın Türkçe versiyonunun geçerliliği ile, toplam DRA puanı ile dmft skoru arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile incelenmiştir.
BULGULAR: DRA anketi Türkçe versiyonu ile dmft indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken p>0,05 aralarında pozitif korelasyon olduğu görülmüştür (r=0,145). Cronbach’s Alpha katsayısı ile güvenirlik hesaplaması sonucu güvenirlik 0,799 ve iç tutarlılık analizi yapıldığında iç tutaralık değeri 0,813 olarak bulunmuştur. Yapılan test-tekrar test uyum katsayısı 0.988 bulun-muştur (p<0,001). DRA Türkçe versiyonunda kız (7,78±5,16) ve erkek çocukların (8,67±5,05) total DRA puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). DRA toplam puanının cinsiyete göre değişmediği ve DRA Türkçe versiyonu ile yaş arasında zıt yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DRA’nin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğuna karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı değerlendirme, çocuklarda dental ağrı, dental rahatsızlık anketi.

Evaluation of Turkish validity and reliability of dental iscomfort questionnaire on young children: A pilot study

Güler Burcu Senirkentli, Resmiye Ebru Tirali
Department of Pediatric Dentistry, Başkent University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to evaluate the reliability and validity of the Turkish version of the Dental Discomfort Questionnaire (DRA) developed for evaluating dental pain in preschool children.
METHODS: The study included 120 patients in the ASAI risk group between 2-6 (me-an 3.84) years, who applied to Başkent University School of Dentistry Department of Pediatric Dentistry between January 2017 and October 2017. Culturally adapted questions were answered by parents prior to any dental intervention. In the reliability study of the scale, internal consistency was assessed by Cronbach's alpha coefficient and test-retest consistency was assessed by Intraclass Cor-relation Coefficient. The validity of the Turkish version of the DRA investigated by Spearman cor-relation coefficient between total score and dmft/dft score.
RESULTS: Although there was no statistical significance between the Turkish version of the DRA questionnaire and the DMFT/dft index (p = 0.111), it was found that there was a positive correlati-on (r = 0.145). When the reliability and internal consistency analysis were performed with Cron-bach's Alpha coefficient, internal consistency value was found as 0.813. Test-retest consistency co-efficient was 0.988 (p <0.001). There was no significant difference between the DRA scores of girls (7.78 ± 5.16) and boys (8.67 ± 5.05) in Turkish version of DRA (p> 0,05). DRA total score does not change according to sex. DRA was found to have an opposite relationship between the Turkish ver-sion and age.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish version of DRA was found to be a measurement tool with statistically high validity and reliability indices.

Keywords: Dental Discomfort Questionnaire, Dental pain in children, pain assessment methods.

Güler Burcu Senirkentli, Resmiye Ebru Tirali. Evaluation of Turkish validity and reliability of dental iscomfort questionnaire on young children: A pilot study. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 275-279

Sorumlu Yazar: Güler Burcu Senirkentli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale