ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Ortodontik pekiştirme döneminde hasta memnuniyeti ve ağız hijyeninin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 103-108 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.94695

Ortodontik pekiştirme döneminde hasta memnuniyeti ve ağız hijyeninin değerlendirilmesi

R Burcu Nur Yılmaz1, Nigora Çelen1, Fulya Özdemir2
1Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hastaların aktif ortodontik tedavisinin ardından pasif izlendiği pekiştirme döneminde memnuniyetlerini ve ağız hijenlerini değerlendirmek ve sabit lingual pekiştirme aygıtı ile ilgili bilgilerini ve şikayetlerini ölçmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aktif ortodontik tedavi bir sene geçmiş olan 42 bireyin (26 kız, 16 erkek), alt ve üst sabit pekiştirme aygıtının uygulandığı bölgenin yanısıra total oral plak indeksleri (Pİ) ve papiller kanama indeksleri (PKİ) ölçülmüştür. Ayrıca pekiştirme dönemine ait 22-soruluk bir anketi cevaplamaları istenmiştir. Niceliksel verilerin grupiçi karşılaştırmasında Friedman testi ve niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hastaların çoğu aktif ortodontik tedavi bitiminde ve pekiştirme döneminde diş dizilimlerinden ve gülümseme estetiklerinden çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir (p<0,05). Diş diziliminde geri dönüş olduğunu düşünen hastaların anlamlı çoğunluğu bu durumdan kendilerinin (%23,8) sorumlu olduğunu ifade etmişlerdir (p<0,05). Pekiştirme aygıtına alışmalarının kolay olduğunu (%92,9, p<0,05), ağrıya sebep olmadığını (%76,2, p<0,05), konuşmalarını etkilemediğini (%97,6 p<0,05), ağız kokusuna neden olmadığı (%88,1 p<0,05) ve diş temizliğini etkilemediğini ancak daha özenli fırçalama gerektiğini ifade etmişlerdir (%83,3, p<0,05). Total ağız Pİ’i, üst lingual Pİ’inden (p<0,05); üst lingual Pİ de alt lingual Pİ’inden anlamlı derecede daha düşük tespit edilmiştir. (p<0,05). Alt lingual bölge PKİ’i, total ve üst lingual PKİ’den anlamlı derece yüksektir (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların büyük kısmı pekiştirme aygıtına alışmanın kolay olduğunu belirtmekte ve pekiştirme dönemine ait bilgilerin sözlü verilmesini yeterli bulmaktadır. Buna karşın hastaların ¼’ü bu bilgilerin yazılı olarak verilmesini daha faydalı olacağını düşünmektedir. Plak birikimi pekiştirme aygıtınına (hem üst hem alt çenede) bağlı olarak artmaktadır. Kanama indeksi ise alt çene pekiştirme aygıt bölgesinde anlamlı artış göstermektedir. Pekiştirme dönemine ait bilgilerin hem sözlü hem de yazılı broşür olarak ve pekiştirme aygıtı bulunan bölgeler için ayrıntılı ağız hijen eğitiminin verilmesi hasta memnuniyetini ve tedavi sonuçlarını artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Sabit ortodontik pekiştirme aygıtları, hasta memnuniyeti, plak indeksi

Evaluation of patient satisfaction and oral hygiene during retention period

R Burcu Nur Yılmaz1, Nigora Çelen1, Fulya Özdemir2
1Yeditepe University, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey
2Marmara University, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of the study was to evaluate the satisfaction of the patients in passive orthodontic retention period after the active orthodontic treatment, measure their knowledge and complaints about fixed lingual retainers and assess the patients’oral hygiene.
METHODS: The plaque index (PI) and papillary bleeding index (PBI) of the total oral as well as the fixed retainer application regions (Upper and lower lingual) of 42 patients whose active orthodontic treatment was finished 1 year ago were measured. Additionally, they were asked to answer a 22-item questionnaire regarding the retention period. Intragroup comparison of quatitative and qualitative data was performed using Friedman and Chi-Squared Test, respectively.
RESULTS: Most of the patients were satisfied with the alignment and smile aesthetics after the active orthodontic treatment as well as retention period (p<0.05). Most of the patients who suffered from relaps stated that themselves (23.8%) were primary responsible for this results. Fixed retainer were easy accepted (92.9%, p<0.05), not painful (76.2%, p<0.05), had no effect on phonation (97.6%,p<0.05), not resulting in odor (88.1%, p<0.05) and had no effect on oral hygiene, but required more careful brushing (83.3% p<0.05). The average total oral PI score was statistically lesser than upper lingual score; whereas the upper lingual score was lesser than lower lingual region (p<0.05). The average lower lingual PBI was higher than the upper lingual and total oral scores (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Most of the patients easily accepted fixed lingual retainers and stated that verbal information transfer is sufficient. However, ¼ of the patients considered written informative materials as more useful. Plaque accumulation increased in relation with the fixed retainer (upper and lower jaw). The bleeding index was meaningful higher in the lower fıxed retainer region. Verbal and written information about the retention period and detailed oral hygiene education for retainer regions may enhance patient satisfaction and treatment outcomes.

Keywords: Fixed orthodontic retainer, patient satisfaction, plaque index

R Burcu Nur Yılmaz, Nigora Çelen, Fulya Özdemir. Evaluation of patient satisfaction and oral hygiene during retention period. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 103-108

Sorumlu Yazar: R Burcu Nur Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale