ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Atatürk Üniversitesi diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencilerinin yaşlı bireylere karşı tutumunun değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 196-201 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.79836

Atatürk Üniversitesi diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencilerinin yaşlı bireylere karşı tutumunun değerlendirilmesi

Merve Köseoğlu1, Funda Bayındır2
1Sakarya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Sakarya
2Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencilerinin, yaşlı bireylere karşı tutumunun incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışma, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim gören 103 son sınıf öğrencisi arasında, Erzurum, Türkiye’de yapılmıştır. Yaş Bazlı Semantik Diferansiyel (YSD) indeksinin Türkçe versiyonu hazırlanarak bir web anket oluşturulmuştur. Diş hekimliği öğrencilerinin demografik özellikleri ve çocukluğunda ebeveynleri ve büyükanne ve/veya büyükbabaları ile aynı evde kalıp kalmadıkları, ileride yaşlı bireyleri tedavi etme konularındaki isteklilikleri, geriatrik hastaları tedavi etmeyi sevip sevmedikleri hakkında bilgi toplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizi, tanımlayıcı istatistikler ve Student t test ile yapılmıştır.
BULGULAR: Ortalama YSD skoru 3.9 olarak bulunmuştur. Total YSD skoru cinsiyetler arasında farklılık göstermemiştir (P=.192). Büyük anne ve/veya büyük babasıyla yaşayan ve yaşamayan öğrencilerin YSD skorları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (P=.248). İleride meslek yaşamında yaşlı hastaları tedavi etmek isteyen ve istemeyen öğrencilerin YSD skorları arasında ise farklılık bulunmuştur (P<.001). Ayrıca, günlük pratikte yaşlı hastalara bakmayı seven öğrencilerin indeks skorları, sevmeyen öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur (P<. 001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin yaşlı bireylere karşı tutumu genel olarak pozitif bulunmuştur. Çocukluğunda büyük anne ve/veya büyük baba ile yaşamak, öğrencilerin tutumunu etkilememiştir. Günlük pratiğinde ve gelecekte yaşlı bireyleri tedavi etme konusunda istekli olan öğrencilerin tutumu, istekli olmayanlardan daha pozitif bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tutum, geriatrik diş hekimliği, eğitim, öğrenci

Attitudes toward the older adults among the senior dentistry students at the University of Atatürkdentist in Turkey

Merve Köseoğlu1, Funda Bayındır2
1Department of Prosthodontics, Sakarya University, Sakarya, Turkey
2Department of Prosthodontics, Ataturk University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine the attitudes of final- year dentistry students at university of Ataturk in Turkey toward elderly patients.
METHODS: A cross-sectional study was conducted among 103 senior dentistry students of Ataturk University, Erzurum, Turkey. A web-based questionnaire was created by using Turkish version of the Aged Semantic Differential (ASD) scale. Demographic characteristics of dentistry students and information about whether they lived in the same house with their parents and grandparents during their childhood, willingness about treating elderly in the future, they like or don’t like treating geriatric patients was also collected. The obtained data was analyzed using descriptive statistics and Student’s t-test.
RESULTS: Average of the ASD score was 3.89. Total ASD scores didn’t vary between genders (P=.192). There weren’t any statistical differences between the dentistry students who had lived together with their grandparents during their childhood and those who didn’t (P=.248). However, there were difference between index scores of students who were willing to treat elderly people in their daily oral care practices in the future and weren’t (P<.001). Furthermore, index scores of students who liked treating elderly people in their daily practice were higher than students who don’t like (P<.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Students’ attitude toward elderly was generally positive and didn’t differ according to gender. Living with grandparents in their childhood didn’t affect attitudes of students. Students who were willing about treating elderly people in the daily clinical practice/future had more positive attitudes.

Keywords: Attitude, geriatric dentistry, education, students

Merve Köseoğlu, Funda Bayındır. Attitudes toward the older adults among the senior dentistry students at the University of Atatürkdentist in Turkey. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 196-201

Sorumlu Yazar: Merve Köseoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale