Cilt No : 16 | Sayı : 3 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
CAD/CAM sistemiyle hazırlanan üç üyeli monolitik zirkonya ve zirkonyum destekli restorasyonların FDI kriterlerine göre değerlendirilmesi: Bir yıllık klinik split-mouth çalışması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(2): 137-146 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.78557  

CAD/CAM sistemiyle hazırlanan üç üyeli monolitik zirkonya ve zirkonyum destekli restorasyonların FDI kriterlerine göre değerlendirilmesi: Bir yıllık klinik split-mouth çalışması

Elçin Keskin Özyer, Erkut Kahramanoğlu, Yasemin Kulak Özkan
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu in vivo çalışmanın amacı, posterior bölgedeki 3 üyeli zirkonyum destekli ve monolitik zirkonya restorasyonların klinik başarısını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza, simetrik (split-mouth) alt çene birinci molar eksikliği olan 3 üyeli sabit protetik tedavi gereksinimli 20 katılımcı dahil edilmiştir. Hastalara CAD/CAM kullanılarak toplam 40 adet köprü restorasyonu (20 adet monolitik zirkonya restorasyon (Zenostar T) ve 20 adet zirkonyum destekli restorasyonların altyapıları (IPS e.max ZirCAD)) üretilmiştir. Üstyapı veneer seramiği (IPS e.max Ceram) ile tabakalama tekniği kullanılarak zirkonyum destekli restorasyonların üretimi tamamlanmıştır. Klinik değerlendirmeleri 1. hafta, 6. ay ve 1. yılda FDI kriterleri kullanılarak yapıldı. İstatistiksel analiz için “Friedman” ve “Wilcoxon” testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Elde edilen verilere göre çift tabakalı ve monolitik restorasyonlarda estetik kriterlerden “yüzey parlaklığı”, “yüzeyel ve marjinal renklenme”, “renk uyumu ve translusensi”, “estetik ve anatomik form” değerlerinde zaman içerisinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0,05). Çalışmamızda, FDI’in fonksiyonel ve biyolojik kriterleri için elde edilen veriler çift tabakalı ve monolitik restorasyonlar için istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: FDI kriterleri kullanılarak yapılan incelemelerde “renk uyumu ve translusensi” değerlendirmelerinde zirkonyum destekli restorasyonların; “estetik ve anatomik form” değerlendirmelerinde monolitik zirkonya restorasyonların daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Çalışmamızda, zirkonya restorasyonların 1 yıllık klinik takibinde başarı oranı %100 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: CAD/CAM, klinik başarı, monolitik zirkonya, FDI kriterleri


Evaluation of three-unit monolithic zirconia and zirconia-supported fixed partial dentures designed with CAD/CAM system by FDI criteria: A one year clinical split-mouth study

Elçin Keskin Özyer, Erkut Kahramanoğlu, Yasemin Kulak Özkan
Department of Prosthodontics, Marmara University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this in vivo study was performed to evaluate and compare clinical success of 3-unit zirconia-supported and monolithic zirconia restorations in the posterior region.
METHODS: Twenty patients who required three-unit fixed partial dentures due to a missing first molar in both half jaws (split-mouth design) were included in this in vivo study. A total of 40 bridge restorations (20 restorations were monolithic zirconia (Zenostar T), and the framework of 20 were zirconia-supported restorations (IPS e.max ZirCAD)) were fabricated with CAD/CAM technology. Zirconia-supported restorations built with superstructure by hand-layering technique with veneering ceramic (IPS e.max Ceram). Clinical evaluations were made at 1. week, 6. months and 1. year using FDI criteria. Statistical analysis was performed using “Friedman” and “Wilcoxon” tests were used.
RESULTS: There was no statistically significant difference within the double-layer and monolithic restoration groups for aesthetic criteria (“Surface brightness”, “Superficial and marginal staining”, “Color matching and translucency”, “Aesthetic and anatomical form”) depending on time (p>0,05). The data obtained from this study according to the functional and biological criteria of FDI were not statistically significant for double-layer and monolithic restorations (p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the criteria of FDI, the zirconium supported restorations were found to be more successful in “Color matching and translucency” and monolithic zirconia restorations were found to be more successful in “Aesthetic and anatomical form” evaluation. In the present study, the success rate was determined as 100% in 1-year clinical follow-up of zirconia restorations.

Keywords: CAD/CAM, clinical success, monolithic zirconia, FDI criteria


Elçin Keskin Özyer, Erkut Kahramanoğlu, Yasemin Kulak Özkan. Evaluation of three-unit monolithic zirconia and zirconia-supported fixed partial dentures designed with CAD/CAM system by FDI criteria: A one year clinical split-mouth study. Yeditepe J Dent. 2020; 16(2): 137-146

Sorumlu Yazar: Erkut Kahramanoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale