Cilt No : 16 | Sayı : 3 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Hastaların dental implant farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin araştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 209-212 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.75983  

Hastaların dental implant farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin araştırılması

Dilek Menziletoğlu1, Ali Kılınç1, Bozkurt Kubilay Işık1, Ceyda Akın2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi A.D., Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A.D., Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; hastaların dental implant hakkında bilgilerini ve implant farkındalıklarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ve Protez bölümlerine eksik dişlerinin rehabilitasyonu için başvuran 500 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastalara çalışmanın amacı ve metodu ile ilgili bilgi verildi. Dental implant ile ilgili 15 sorudan oluşan anket hastalar tarafından dolduruldu. Veriler toplandı. Elde edilen sonuçların istatistiksel değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik ve ki-kare testi uygulandı,
BULGULAR: 257 erkek ve 243 kadın hasta bu çalışmaya dâhil edildi. 500 hastada implant farkındalığı %70,4’tü. İmplant farkındalığı ile eğitim durumu arasında anlamlı bir fark bulundu. (p<0,001) İmplant farkındalığı ile cinsiyet (p=0,233), gelir durumu (p=0,084) ve yaş (p= 0,303) arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. İmplantların bilgi kaynaklarının sırası ile diş hekiminden (%32,60), implant yaptıran arkadaşlarından (%26,60), medyadan (%26) ve tıp doktorundan (%14,80) öğrenildiği tespit edildi ama hastaların %88,40’ı dental implant ile ilgili bilgileri diş hekiminden öğrenmek istediğini belirttiler. Hastaların %79’u (395) implant tedavilerini üniversite hastanesinde yaptırmak istediklerini ifade etmişlerdir. Hastaların %39,40’ı implant tedavisini isterken %13,20’si implant tedavisini istemediğini ve %47.40’ı ise kararsız olduğunu bildirdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İmplant farkındalığını arttırmak için diş hekimleri hastalara dental implant ile ilgili daha fazla bilgi vermelidir. Hastalar için eğitim programları organize edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dental implant, İmplant farkındalığı, bilgi düzeyi


Assesment of dental implant awareness and knowledge levels of patients

Dilek Menziletoğlu1, Ali Kılınç1, Bozkurt Kubilay Işık1, Ceyda Akın2
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
2Department of Prosthodontics, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to assess the patients’ knowledge about dental implants and implant awareness of the patients. Materials and
METHODS: Five hundred patients referred to Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery and Prosthodontics for rehabilitation of missing teeth. The patients were informed about the aim and method of the study. Questionnaire including 15 questions about dental implant were filled by the patients. Desriciptive statistics and chi square test were performed for statistically assesment.
RESULTS: 257 male and 243 female were included in this study. The rate of patients’ implant awareness was 70.4% in five hundreds patients. A significant difference was found awareness and educational status. (p<0.001) There was no significant relationship between implant awareness and gender (p=0.233), income status (p=0.084), age (p=0.303). The information sources of the implants were from the dentist (32.60%), media (26%) and friends who have implant treatment (26.60%) and medical doctor (14.80%), respectively, however 88.40% of the patients stated that they wanted to learn about the dental implant knowledge from the dentist. 79% of the patients stated that they want to have implant treat ments at university hospital. While 39.40% of the patients wanted implant treatment, 13.20% did not want implant treatment and 47.40% reported that they were undecided.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The dentists should give more information to the patients about dental implant. Training programs should be organized for the patients.

Keywords: Dental implant, Awareness of implant, information level


Dilek Menziletoğlu, Ali Kılınç, Bozkurt Kubilay Işık, Ceyda Akın. Assesment of dental implant awareness and knowledge levels of patients. Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 209-212

Sorumlu Yazar: Dilek Menziletoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale