ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Kompozit Rezinlere Renklendirici Çözeltiler ve Ev Tipi Beyazlatma Materyali Uygulanması Sonrasında Yüzey Pürüzlülüğü ve Renk Değişimlerinin İncelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 184-190 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.75875

Kompozit Rezinlere Renklendirici Çözeltiler ve Ev Tipi Beyazlatma Materyali Uygulanması Sonrasında Yüzey Pürüzlülüğü ve Renk Değişimlerinin İncelenmesi

Hüsnü Müezzinoğlu, Mubin Asım Soyman
Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, 3 farklı kompozit materyalinden (SupremeXT, CeramXDuo, Artemis), 2 farklı tabakalama ile hazırlanan disklerin, farklı çözeltilerde bekletilmesi ve ev tipi beyazlatma materyali uygulanması sonrasında yüzey pürüzlülüğü ve renk değerlerindeki değişimin in-vitro olarak incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 3 farklı kompozit materyalinden 8mm çapında ve 2mm kalınlığında diskler hazırlandı. Her kompozit materyali için 2 farklı tabakalama yöntemi uygulandı; tek tabaka için 2mm mine kompoziti, iki tabaka için 1mm mine ve 1mm dentin kompoziti kullanılarak diskler hazırlandı. Her grup için 15’er örnek olmak üzere 6 ana grup oluşturuldu. Renklenme deneyinde, örnekler 3 alt gruba ayrılırak 6 saat yapay tükürük, diyet kola veya çayda, 18 saat yapay tükürükte bekletildi. Bu döngü 14 gün boyunca tekrarlandı. Daha sonra tüm örneklere 6 saat beyazlatma materyali (Opalescence PF%10) 14 gün boyunca uygulandı. Örneklerin başlangıç, renklendirme sonrası ve beyazlatma sonrası yüzey pürüzlülüğü (Perthometer, Mahr) ve renk değişim (CM-2600d, Konica Minolta) değerlendirildi. Sonuçların istatistiksel analizi ‘one way ANOVA’ ve post hoc ‘Tukey’ testi ile gerçekleştirildi.
BULGULAR: Çalışmanın sonucunda; çay, diyet kola ve yapay tükürükte bekletilen ve beyazlatma materyali uygulanan tüm gruplar arasında, yüzey pürüzlülükleri değişimleri arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çay çözeltisinde bekletilen gruplar yapay tükürük gruplarından anlamlı derecede fazla renklenme göstermiştir (p<0,05). Çay grupları diyet kola gruplarından anlamlı derecede fazla renklenme göstermiştir (p<0,05). Diyet kola ve yapay tükürük arasında renklenmede istatistiksel olarak bir fark gözlenmemiştir. Diyet kola grubunda beyazlatma sonrası renklenme artışının devam ettiği gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm kompozitler değerlendirildiğinde tek tabakalı kompozitlerde daha fazla renklenme olduğu gözlenmiştir. Renk değerlerinde(ΔE) en fazla değişim çay gruplarında meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit, yüzey pürüzlülüğü, beyazlatma, renklenme

Surface Roughness and Color Changes after the Application of Different Beverages and Bleachin material on Composite Resins

Hüsnü Müezzinoğlu, Mubin Asım Soyman
Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

INTRODUCTION: This study aims to analyze the surface roughness and color parameters of 3 different composite (SupremeXT, CeramXDuo, Artemis) prepared with 2 different layering techniques which were immersed in various solutions followed by home bleaching material. canal treatments in teeth having these anomalies or not.
METHODS: 8mmX2mm discs from 3 different composites were prepared with 2 layering techniques; single layer of 2 mm enamel and double layer consisting of 1 mm enamel and 1mm dentine. Each group having 15 samples, were formed under 6 main groups. For staining experiment, the samples were divided into 3 subgroups and immersed in artificial saliva, diet coke and tea for 6 hours and in artificial saliva for 18 hours. This cycle continued for 14 days. Then, bleaching material (Opalescence PF%10) was applied on all the samples for 6 hours for 14 days. Surface roughness was evaluated with a surface profilometer (Perthometer, Mahr) and staining was measured with a spectrophotometer (CM-2600d, Konica Minolta) at initial stage, after staining and after bleaching. The statistical analysis were calculated by “one way ANOVA” and post hoc “Tukey” tests.
RESULTS: In conclusion, among all the groups which were immersed in tea, diet coke and artificial saliva followed by the application of bleaching material had no statistically significant difference in the surface roughness. The groups immersed in tea exhibited more staining than the saliva groups (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of staining experiment, tea showed the most significant color change effect compared to diet coke (p<0,05). Single layer groups showed more staining than double layer groups.

Keywords: composite, surface roughness, staining, bleaching

Hüsnü Müezzinoğlu, Mubin Asım Soyman. Surface Roughness and Color Changes after the Application of Different Beverages and Bleachin material on Composite Resins. Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 184-190

Sorumlu Yazar: Hüsnü Müezzinoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale