ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş hekimliği öğrencilerinin eğitimin ekonomik yönü hakkındaki düşünceleri. Kesitsel anket çalışması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 227-233 | DOI: 10.5505/yeditepe.2023.75436

Diş hekimliği öğrencilerinin eğitimin ekonomik yönü hakkındaki düşünceleri. Kesitsel anket çalışması

Nilay Er, Tülay Çilel, F. Gülfeşan Çanakçi
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu anket çalışmasının amacı, diş hekimliği öğrencilerinin diş hekimliği mesleğini seçerken ekonomik açıdan beklentilerini, farkındalıklarını ve dikkate aldıkları faktörleri anlamak ve ortaya çıkarmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu anket çalışması çevirimiçi olarak tasarlandı ve ankete Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tüm sınıflardan toplam 356 öğrenci katıldı. Sorular (1) demografik veriler, (2) öğrencilerin genel ekonomik durumlarının ve eğitim maliyetlerine ilişkin farkındalıklarının incelenmesi ve (3) öğrencilerin diş hekimliği mesleğini seçme nedenlerinin değerlendirilmesi olmak üzere üç bölümde hazırlandı. Veriler istatistiksel olarak değerlendirildi ve karşılaştırmalı olarak yorumlandı.
BULGULAR: Katılımcıların %87,9'unun eğitim masrafları aileleri tarafından karşılanmaktadır. Eğitimi ailesi tarafından karşılananların %35,8'i bütçelerinin eğitim giderleri için yeterli olduğunu düşünmektedir. Cinsiyet verilerine göre erkeklerin %43,4'ü ve kadınların %27,7'si eğitim için planladıkları bütçeyi yeterli bulmaktadır. Eğitim masraflarını ödeyen kişinin aylık maddi kazancına göre diş hekimliğini tercih etme nedenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p> 0,050).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, diş hekimi olmak için en büyük motivasyon kaynağının yüksek gelir düşüncesi olduğunu göstermiştir. Öğrenciler genel olarak diş hekimliği eğitimini pahalı bulmaktadır ve bu görüşleri mevcut maddi durumlarıyla doğrudan ilişkilidir. Özel üniversite öğrencilerinin de katıldığı daha yüksek katılımcısı olan ileri çalışmalar ile öğrencilerin ekonomik düşünce ve beklentilerinin anlaşılması, adayları doğru bilgilendirme ve yönlendirme açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: diş hekimliği öğrenciliği, ekonomi, maddi beklenti, maddi kazanç

Dentistry students' thoughts on the economic aspect of education. A cross-sectional survey

Nilay Er, Tülay Çilel, F. Gülfeşan Çanakçi
Trakya University Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgey, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this survey study is to understand and reveal the awareness and consideration factors of dental students, from the point of economic expectations while choosing the dentistry profession.
METHODS: 356 students from all grades in Trakya University Faculty of Dentistry participated in this online survey study. The questionnaire was prepared in three sections as (1) demographic data, (2) examination of the students’ general economic situations and their awareness of the education costs, and (3) evaluating the reasons for students for choosing the dentistry profession. The data were statistically evaluated and comparatively interpreted.
RESULTS: Education costs of 87,9% of the participants are being paid by their families. While 35.8% of those whose education is covered by their families think that their budget is sufficient for their education expenses. According to gender data, 43,4% of males and 27,7% of females think that their budget planned for education is sufficient. Statistically, a significant difference was not found in terms of the reasons for choosing the dentistry according to the monthly financial gain of the person paying for the education costs (p> 0,050).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study showed that the biggest motivation source of being a dentist is the thought of higher-income financially. The students found dentistry education expensive and their opinions are directly related to their current financial situation. It is important to understand the economic thoughts of the students with further studies that will also be attended by private university students, in terms of correct information and guidance to candidates.

Keywords: dentistry student, economy, financial expectation, financial gain

Nilay Er, Tülay Çilel, F. Gülfeşan Çanakçi. Dentistry students' thoughts on the economic aspect of education. A cross-sectional survey. Yeditepe J Dent. 2023; 19(3): 227-233

Sorumlu Yazar: Nilay Er, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale