ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Mandibular anatomik varyasyonların tespit edilmesinde panoramik radyografi ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 31-36 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.74745

Mandibular anatomik varyasyonların tespit edilmesinde panoramik radyografi ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması

Ömür Dereci
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı mandibulada görülen anatomik varyasyonlar olan aksesuar mental foramen (AMF), retromolar foramen (RF), bifid mandibular kanal (BMK), mandibular insiziv kanal (MİK) ve lingual foramenin (LF) teşhisinde panoramik radyografi (OPG) ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin (KIBT) etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 01/04/2013-01/04/2017 tarihleri arasında tedavi edilmiş 189 hastanın klinik ve radyografik verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların hem OPG görüntüleri hem de KIBT kesitleri AMF, RF, BMK, MİK ve LF varlığı açısından iki araştırmacı tarafından incelendi. Araştırmacılar Cohen Kappa testi ile kalibre edildi (p<0.05). KIBT ve OPG arasındaki istatistiksel fark McNemar testi ile değerlendirildi. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: İki radyografi tekniği arasında AMF, RF ve BMK’nin tespiti açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), MİK ve LF insidansları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: KIBT, MİK ve LF teşhisinde OPG’den daha başarılıdır. Mandibula interforaminal bölgeye yapılacak cerrahi planlamalarda ileri görüntüleme tekniklerinin kullanılması, öngörülemeyen komplikasyonları önlemek açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mandibular insiziv kanal, lingual foramina, retromolar foramen, bifid kanal, aksesuar mental foramen, anatomik varyasyon

Comparison of panoramic radiography and cone beam computed tomography in the detection of mandibular anatomic variations

Ömür Dereci
Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the efficiency of panoramic radiography (OPG) and cone beam computed tomography (CBCT) in the diagnosis of mandibular anatomical variations of accessory mental foramen (AMF), retromolar foramen (RF), bifid mandibular canal (BMC), mandibular incisive canal (MIC) and lingual foramen (LF).
METHODS: Clinical and radiological data of 189 patients, who were treated between 01/04/2013-01/04/2017, were retrieved from archieves and evaluated retrospectively. The anatomical variations of AMF, RF, BMC, MIC and LF were detected on both OPG and CBCT sections for all included patients by two researchers. The researchers were calibrated with Cohen’s Kappa test (p<0.05). Statistical significance between OPG and CBCTwas evaluated with McNemar’s test. p<0.05 was taken statistically significant.
RESULTS: There was no statistically significant difference between radiography techniques in the detection of AMF, RF and BMC (p>0.05), whereas, MIC and LF incidences were found to be significantly different between two imaging modalities (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CBCT was significantly more efficient than OPG in the diagnosis of MIC and LF. In order to prevent unforeseen complications, advanced imaging techniques should be used in the interforaminal region during pre-surgical planning of oral surgical procedures.

Keywords: Mandibular incisive canal, lingual foramina, retromolar foramen, bifid canal, accessory mental foramen, anatomic variation

Ömür Dereci. Comparison of panoramic radiography and cone beam computed tomography in the detection of mandibular anatomic variations. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 31-36

Sorumlu Yazar: Ömür Dereci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale