ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Maksiller sinüste alveolar pnömatizasyon ve ilişkili faktörlerin panoramik ve kıbt görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 339-344 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.73645

Maksiller sinüste alveolar pnömatizasyon ve ilişkili faktörlerin panoramik ve kıbt görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi

Fatmanur Ketenci1, Defne Yalçın Yeler2, Melike Koraltan3, Yener Ünal4
1Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Sivas
3Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Bölümü, Sivas
4Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Ana Bilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Sinüs pnömatizasyonu; sinüs hacmini artıran fizyolojik bir süreçtir. Diş hekimliğinde, maksiller posterior bölgeye uygulanacak dental tedavilerde, maksiller sinüste alveolar pnömatizasyon varlığının ve diş köküsinüs ilişkisinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi olası komplikasyonların önüne geçeceğinden dolayı önemlidir. Bu yüzden bu çalışma, klinikte sık tercih edilen panoramik görüntülemenin, konik ışınlı bilgisayarlı tomografiye (KIBT) kıyasla alveoler pnömatizasyon ve diş kökü- sinüs ilişkisini belirlemedeki sensitivite, spesifite ve tanısal doğruluk değerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Ayrıca, bu çalışmanın amacı KIBT görüntüleme ile, Türk sub-populasyonundaki pnömatizasyon prevalansı ve alveoler pnömatizasyonların sinüs patolojileriyle ilgili olası ilişkilerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 600 maksiller sinüs görüntüsü panoramik radyografi ve KIBT ile incelendi. Maksiller sinüslerde alveolar pnömatizasyon, mukozal kalınlaşma ve diğer patolojilerin varlığı ile posterior diş kökleri ile sinüs tabanı arasındaki ilişki kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların %81,3’ünde alveolar pnömatizasyon, %63’ünde mukozal kalınlaşma ve %31,7’sinde diğer patolojiler tespit edildi. Yaş grupları arasında pnömatizasyon ve diş kökü-sinüs ilişkisi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p<0,05) olduğu görüldü. Hastaların dişli ve dişsiz olma durumunun pnömatizasyon üzerinde etkili olduğu (p˂0,05) saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Panoramik radyografiler özellikle dişin sinüse komşu olduğu durumlarda olmak üzere, diş köklerini sinüslerle daha ilişkili seviyede göstermektedir. Bu yüzden hekim bazen gereksiz bir perforasyon beklentisine girse de, bu durum hasta açısından bir risk oluşturmaz. Panoramik radyografi diş kökü-sinüs ilişkisinin değerlendirilmesinde kullanılabilir ancak kesin tanı için KIBT tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Maksiller sinüs, pnömatizasyon, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, panoramik radyografi

Evaluation of alveolar pneumatization in maxillary sinus and related factors by panoramic and CBCT imaging methods

Fatmanur Ketenci1, Defne Yalçın Yeler2, Melike Koraltan3, Yener Ünal4
1Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, İstanbul
2Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology, Sivas
3Sivas Dental Hospital, Sivas
4Cumhuriyet University, Faculty of Science, Department od Statistics, Sivas

INTRODUCTION: Sinus pneumatization; is a physiological process that increases the volume of sinus. In dentistry, evaluation correctly of presence the alveolar pneumatization of maxillary sinus and relations between tooth root and the sinus floor is important because of prevent possible complications in dental treatments to be applied to posterior region. Therefore, this study aimed to identify the sensitivity, specificity and diagnostic accuracy of usually preferred panoramic radiography in dental clinics; in detecting alveolar pneumatization and the relations between dental roots and sinus floor compared to CBCT. Additionally, the aim of this study is to evaluate the prevalence of pneumatization in the Turkish sub-population and possible associations with sinus pathologies with CBCT imaging.
METHODS: 600 maxillary sinus images were examined with 'panoramic radiography and CBCT’. In the maxillary sinuses; alveolar pneumatization, mucosal thickening and the presence of other pathologies and the relations between posterior tooth roots and sinus floor were recorded.
RESULTS: Alveolar pneumatization in 81.3% of patients, mucosal thickening in 63% and other pathologies in 31.7% of patients was found. There was a statistically significant difference between age groups in terms of pneumatization and relation between tooth root and sinus floor (p<0.05). Presence or absence of posterior teeth was effective on pneumatization (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Panoramic radiographs show tooth roots more closely related to the sinuses, especially when tooth root is adjacent to sinus. So dentist sometimes anticipates an unnecessary perforation risk, but this condition doesn’t pose a risk for the patient. Therefore panoramic radiography can be used to evaluate the relation between tooh root and sinus floor, but CBCT should be preferred for definite diagnosis.

Keywords: Maxillary sinus, pneumatization, cone beam computed tomography, panoramic radiography

Fatmanur Ketenci, Defne Yalçın Yeler, Melike Koraltan, Yener Ünal. Evaluation of alveolar pneumatization in maxillary sinus and related factors by panoramic and CBCT imaging methods. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 339-344

Sorumlu Yazar: Fatmanur Ketenci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale