ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
BT-Race ve HyFlex CM Döner Alet Sistemlerinin Dönme Yorgunluğu Dayanımlarının Değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 11-14 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.69775

BT-Race ve HyFlex CM Döner Alet Sistemlerinin Dönme Yorgunluğu Dayanımlarının Değerlendirilmesi

Vasfiye Işık1, Güher Barut2, Handan Ersev1
1İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, özel ısıl işlemden üretilen HyFlex CM ve elektro-kimyasal yüzey işlemi yapılan BT-Race döner alet sistemlerinin dönme yorgunluğu dayanımlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplamda 36 adet döner alet kullanılmıştır. BT-Race ve HyFlex CM döner alet sitemlerinin kullanıldığı 2 deney grubunda da üçgen kesite sahip, ISO 35.04 ve 25 mm uzunluktaki eğeler kullanılmıştır. Dönme yorgunluğu testi, 45o eğim açısı, 5 mm eğim yarıçapı ve 1,5 mm iç çapa sahip paslanmaz çelik yapay bir kanal düzeneğinde yapılmıştır. Eğelerin kırılmasına kadar geçen süre bir kronometre ile saniye cinsinden kaydedilmiş ve elde edilen değere göre kırılma anındaki dönme sayısı hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız t testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hyflex CM grubuna ait kırılma anındaki dönme sayısı (532,36±76,60), BT-Race grubundan (294,72±66,17) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özel bir ısıl işlem uygulanarak üretilen HyFlex CM eğelerin döngüsel yorgunluk dayanımları, EP ile yüzey düzeltme işlemi yapılan BT-Race eğelerden daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: HyFlex CM, BT-Race, dönme yorgunluğu, elektro-kimyasal cilalama

Comparison of Cyclic Fatique Resistance of BT-Race and HyFlex CM instruments

Vasfiye Işık1, Güher Barut2, Handan Ersev1
1Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, İstanbul University, İstanbul, Turkey
2Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Yeditepe University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the cyclic fatique resistance of HyFlex CM and BT-Race.
METHODS: Two types of NiTi instruments with similar size 35,.04 taper and 25 mm length with triangular cross-section were selected: BT-Race and HyFlex CM. Totally thirty-six files were tested in a stainless steel block with a 1.5 mm-wide simulated canal with a curvature of 45o and a radius of 5 mm. The time to fracture was recorded in seconds for each instrument and the number of cycles to failure was calculated. Data were analyzed with t-test and p<0,05 was considered to be statistically significant.
RESULTS: The number of cycles to failure for HyFlex CM (532,36±76,60) was significantly higher than BT-Race (294,72±66,17) (p=0,0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results showed that the HyFlex CM instrument, which is made of special ‘controlled memory’ alloy, had higher cyclic fatique resistance than electropolished BT-Race instrument.

Keywords: HyFlex CM, BT-Race, cyclic fatique resistance, electropolishing

Vasfiye Işık, Güher Barut, Handan Ersev. Comparison of Cyclic Fatique Resistance of BT-Race and HyFlex CM instruments. Yeditepe J Dent. 2016; 12(3): 11-14

Sorumlu Yazar: Güher Barut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale