Cilt No : 17 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Hareketli ortodontik apareyler ile ilgili youtube™ videolarının içerik analizi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 220-225 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.68552  

Hareketli ortodontik apareyler ile ilgili youtube™ videolarının içerik analizi

Merve Nur Aydın1, Hakan Yılmaz2
1İstanbul Okan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D., İstanbul
2İstanbul Okan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hareketli ortodontik apareyler hakkında bilgi almak isteyen hastalar için sosyal medyada sunulan bilgilerin kalitesini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YouTube ™’ da Google Trends uygulamasıyla "removable orthodontic appliance" anahtar kelimesini kullanarak ilgili videolar aratıldı. 75 sonuçtan yetersiz olanlar çıkarıldıktan sonra analiz edilmek üzere 28 video seçildi. Video içerik kalitesini düşük ve yüksek olarak sınıflandırmak için 7 parametreden oluşan bir puanlama sistemi kullanıldı. Videoların kalitesini evrensel olarak değerlendirmek için video bilgileri ve kalite indeksi (VBKİ) uygulandı. İstatiksel değerlendirmede Student t-testi, Mann-Whitney U-testi, Chi-square testi ve Pearson korelasyon katsayısı hesaplandı.
BULGULAR: YouTube ™’ a yüklenen videoların içerik kalitesi 7 puan üzerinden ortalama 2,82 puan ve videoların 22 (%78,6)’i düşük içerikli, 6 (%21,4)’i ise yüksek içerikli olarak bulundu. Apareylerin kullanım prosedürleri videolarda en çok bahsedilen konulardı (%78,6). Apareylerin uygulanma zamanı, uygulama yöntemi, yararları ve kullanım önerilerine yüksek içerikli grupta daha sık değinilmişti (p<,05). Yüksek içerikli videolar görüntülenme yüzdesi açısından ise bir üstünlüğe sahip değildi (p>,05). YouTube ™’ a hareketli ortodontik apareylerle ilgili video yükleyenlerin yükledikleri videoların içerik kalitesi karşılaştırıldığında istatistiksel bir fark ortaya çıkmadı (p>,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hareketli ortodontik apareyler arama terimi YouTube ™’da aratıldığında çıkan sonuçların birçoğu yetersiz olduğundan bilgiye ulaşmak zorlaşmaktır. Hareketli ortodontik apareylerle ilgili YouTube ™ videoların genellikle içerik kalitesi düşüktür. Yüksek içerikli videoları yüklemesi beklenen uzman/diş hekimleri içerik açısından diğer gruplara bir üstünlük sağlayamamıştır. Klinisyenler sosyal medya ve YouTube ™’un bilgilendirici özelliğini değerlendirmeli ve daha yüksek içerikli videolar üretmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Youtube, Hareketli apareyler.


Youtube™ video content analysis on removable orthodontic appliance

Merve Nur Aydın1, Hakan Yılmaz2
1Istanbul Okan University, Faculty Of Dentistry, Department Of Pediatric Dentistry, Istanbul
2Istanbul Okan University, Faculty Of Dentistry, Department Of Orthodontics, Istanbul

INTRODUCTION: Since it is difficult to understand by patients or parents, YouTube videos can be used to describe removable orthodontic appliance. To examine the quality of information provided on YouTube about removable orthodontic appliance.
METHODS: Videos were searched on YouTubeTM using the key words of “removable orthodontic appliance” in the Google Trends application. From the first 75 results, after discarding the ones immediately deemed insufficient, 28 videos were selected for analysis. To classify the video content as high or low, a scoring system formed of 7 parameters was used. For a global evaluation of the video quality, the video information and quality index (VIQI) was applied.
RESULTS: The quality of the content of videos was found to be mean 2.82 from a maximum of 7 points, with 6 (21,4%) videos determined to be of high quality and 22 (78.6%) of low quality. The procedures of using the appliances were the most menti oned subjects in the videos (78.6%). The application time, application method, benefits and recommendations for use of the appliances were mentioned more frequently in the high content group (p <.05). No statistically significant difference was determined between the groups responsible for uploading videos to YouTubeTM in respect of the quality content (p>.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The content quality of videos on YouTubeTM about removable orthodontic appliance is usually low. High-quality content expected from videos uploaded by specialists /dental practitioners was not provided compared to other groups.

Keywords: Social media, YouTube, Removable Orthodontic Appliance.


Merve Nur Aydın, Hakan Yılmaz. Youtube™ video content analysis on removable orthodontic appliance. Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 220-225

Sorumlu Yazar: Merve Nur Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale