ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Hyaluronik asit kullanımının interdental papil yapılandırılması üzerine etkisinin değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 207-213 | DOI: 10.5505/yeditepe.2021.64325

Hyaluronik asit kullanımının interdental papil yapılandırılması üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Seray Keçeli Onat, Bahar Alkaya, Mustafa Özcan, Onur Uçak Türer
Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, izole interdental papil kaybı olan bölgelerde hyaluronik asit kullanımının papil dolumu üzerine etkilerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu randomize, klinik kontrollü çalışmada, 24-44 yaşları arasındaki 11 hastadaki 89 papil bölgesi (Sınıf l ve Sınıf ll), iki gruba ayrılarak (Grup l: Sondalama ile enflamasyon oluşturulan grup (SEG), Grup ll: sondalama yapılmayan grup (SG)), hyaluronik asit enjeksiyonu ile tedavi edildi. Tedavisonrası interdental papil bölgesindeki papil dolum oranı değerlendirildi.
BULGULAR: Papil kaybının olduğu bölgelerde (siyah üçgen alanlarda) milimetre cinsinden yükseklik ve genişlik ölçümleri yapıldı ve bu ölçümler detaylı ve standartize edilen fotoğraflar üzerinde yapılan alan ölçümleri ile teyit edildi. Grup l (SEG): Başlangıç periodontal tedaviyi (BPT) takiben interdental papil kaybı olan bölgelere tekrarlanan sondalama işlemi (her papil bölgesinde 10 kez) uygulanarak deneysel enflamasyon oluşturuldu. Bunu takiben 2. günde hyaluronik asit enjeksiyonu gerçekleştirildi. Grup ll (SG): BPT’yi takiben interdental papil kaybı olan bölgelere hyaluronik asit enjeksiyonu gerçekleştirildi. Hastalar ilk enjeksiyon seansından sonraki 2. ve 4. haftalarda çağırılıp hyaluronik asit uygulaması tekrarlandı. Hastalarda hyaluronik asit enjeksiyonunun başlangıcından sonraki 1. ve 3. aylarda klinik ölçümler tekrar edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonucunda; gruplar içerisinde başlangıç alan ölçümleri ile 120. gün alan ölçümleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark elde edilmişken (p=0.0001); iki grup arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0,05).

Anahtar Kelimeler: Papil kaybı, hyaluronik asit, papil rejenerasyonu

Effect of the use of hyaluronic acid at the structure of interdental pink aesthetics

Seray Keçeli Onat, Bahar Alkaya, Mustafa Özcan, Onur Uçak Türer
Department of Periodontology, Cukurova University, Adana, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to search the effects of the use of hyaluronic acid on papillary filling in the areas with loss of isolated interdental papilla.
METHODS: On this randomized and clinically controlled study, 89 papillary regions (Class l and Class ll) in 11 patients of the 24-44 age range divided into two groups. Group I: The group in which the inflammation was created with probing (SEG), Group II: The group which was not probbed (SG) were treated by injecting hyaluronic acid. After the treatment, papillary filling rate in interdental papillae area was evaluated.
RESULTS: Height and width in millimeters in the area where there was loss of papillary (Black triangle areas) were measured and field measurements on detailed and standardized photo were confirmed. Group I (SEG): Following Phase l treatment, experimental inflammation was created by applying repeated probing process (10 times in each papillary area) in the regions that have interdental papillae loss. Follow by on day 2, hyaluronic acid injections were done. Group II (SG): Following initial treatment hyaluronic acid was injected on the regions which has interdental papillae loss. Patients were called the second and fourth weeks after the first injection and hyaluronic acid treatment was repeated. Clinical measurements at the first and third months after the injection ofhyaluronic acid were repeated on patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a statistically significant difference (p=0.0001) between the initial field measurement and 120th day field measurement in groups; no significant difference was detected between two groups (p>0.05).

Keywords: Loss off interdental papilla, hyaluronic acid, papillary regeneration.

Seray Keçeli Onat, Bahar Alkaya, Mustafa Özcan, Onur Uçak Türer. Effect of the use of hyaluronic acid at the structure of interdental pink aesthetics. Yeditepe J Dent. 2021; 17(3): 207-213

Sorumlu Yazar: Bahar Alkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale