Cilt No : 16 | Sayı : 3 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Sellar köprü ile maksiller darlık arasındaki ilişkinin araştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 231-236 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.59389  

Sellar köprü ile maksiller darlık arasındaki ilişkinin araştırılması

Yeşim Deniz1, Semiha Arslan2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Çanakkale
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti A.D., Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sella tursika köprülenmesi ile maksiller darlık arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, 2017-2019 yılları arasında ortodonti kliniğinde tedavi görmekte olan 18-30 yaşları arasındaki 73 adet maksiller darlık teşhisi almış olan hasta ile 73 adet herhangi bir iskeletsel anomalisi bulunmayan hastanın sella tursika köprülenme tipleri sefalometrik radyografiler üzerinde karşılaştırıldı. Çalışmaya dahil edilen sefalometrik radyografilerin tümü sistemik açıdan sağlıklı, ortognatik cerrahi veya baş boyun bölgesinden herhangi bir travma geçirmemiş olan ortodonti hastalarına ait iyi kaliteli görüntülerdi. Sella tursika köprülenme tipleri Sınıf I (kalsifikasyon yok), Sınıf II (parsiyel kalsifikasyon) ve Sınıf III (tam kalsifikasyon) olarak sınıflandırıldı. Sella tursika köprülenme tipleri ile çalışma grubu ve kontrol grubu arasındaki ilişki ki- kare testi kullanılarak değerlendirildi. Post Hoc çoklu karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmesi yapılarak %95 güven aralığında analizler sürdürüldü. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Sınıf I (kalsifikasyon yok), sella tursika köprülenmesi kontrol grubunda çalışma grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde fazla, Sınıf II (parsiyel kalsifikasyon) sella tursika köprülenmesinin ise çalışma grubunda kontrol grubuna göre daha fazla olduğu görüldü (p<0.05). Cinsiyetle sella tursika köprülenme tipleri arasındaki ilişki karşılaştırıldığında maksiller darlık teşhisi olan kadın hastalarda Sınıf II (parsiyel kalsifikasyon) sella tursika köprülenmesi anlamlı düzeyde fazla görüldü (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonucunda, sella tursika köprülenmesi ile maksiller darlık arasında ilişki gözlemlenmiştir. Sella tursika köprülenmesinin olası maksiller darlık oluşumu hakkında öngörü sağlayabileceği veya hastanın yüz profili hakkında bilgi verebileceği düşünülmektedir. Bu çalışma maksiller darlık ile sella tursika köprülenmesi arasındaki ilişkinin incelendiği ilk çalışma niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: Ortodonti, radyoloji, sefalometri, sella tursika


Investigation of the relationship between maxillary deficiency and sellar bridge

Yeşim Deniz1, Semiha Arslan2
1Department Of Maxillofacial Radiology, Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty Of Dentistry, Çanakkale, Turkey
2Department Of Orthodontics, Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Dentistry, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the relationship between sella turcica bridging and maxillary deficiency.
METHODS: In this retrospective study, sella turcica bridges of 73 maxillary deficiency cases and 73 patients without any skeletal anomalies who were 18-30 years of age and treated in orthodontic clinic between 2017-2019 years were compared on cephalometric radiographs. All cephalometric radiographs included in the study were good quality images of systemically healthy orthodontic patients who without head and neck trauma or orthognathic surgery. Sella turcica bridges were classified as Class I (no calcification), Class II (partial calcification) and Class III (full calcification). The relationship between sella turcica bridging types and the maxillary deficiency was evaluated using the chi-square test. Bonferroni correction was performed in Post Hoc multiple comparisons and analyzes were performed at 95% confidence interval. Statistical significance level was accepted as 0.05.
RESULTS: Class I (no calcification), sella turcica bridging was significantly higher in the control group than in the study group (p<0.05). Class II (partial calcification) sella turcica bridging was higher in the study group than the control group (p<0.05). Class II (partial calcification) bridges were significantly higher in female patients with maxillary deficiency when gender and sella turcica bridging types were compared (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, this study is the first to report the relationship between maxillary deficiency and sella turcica bridging. The sella turcica bridging, which can be detected on cephalometric radiography, may provide knowledge about possible maxillary deficiency or provide information about the patient's facial profile.

Keywords: Cephalometry, orthodontics, radiology, sella turcica


Yeşim Deniz, Semiha Arslan. Investigation of the relationship between maxillary deficiency and sellar bridge. Yeditepe J Dent. 2020; 16(3): 231-236

Sorumlu Yazar: Yeşim Deniz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale