ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Tek kon açılı güta perka kanal dolgu yöntemi ile diğer kanal dolgu yöntemlerinin apikal sızdırmazlıklarının dört farklı kanal patı kullanılarak karşılaştırılması [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 23-30 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.57386

Tek kon açılı güta perka kanal dolgu yöntemi ile diğer kanal dolgu yöntemlerinin apikal sızdırmazlıklarının dört farklı kanal patı kullanılarak karşılaştırılması

Dursun Ali Şirin1, Yaşar Meriç Tunca2
1Sağlık Bilimleri Üniv., Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğt. Ve Arş. Hast. Diş Servisi, İstanbul
2Yakın Doğu Üniversitesi Dişhekimliği Fakultesi, Endodonti A.D., Lefkoşa,KKTC

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmamızda, tekkon (ProTaper Gutta-Perka)(PTGP) olarak uygulanan açılı gutta-perka tekniğinin apikal sızdırmazlığının, lateral kondensasyon ve Thermafil teknikleriyle 4 farklı kanal patı kullanılarak boya penetrasyon ve şeffaflaştırma yöntemiyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada çekilmiş 200 adet tek kanallı alt premolar diş kullanıldı. Tüm dişlerin kök kanal preparasyonları ProTaper Ni-Ti enstrümanlarla yapıldı. 20 adet diş negatif ve pozitif kontrol grubu olarak ayrıldı. Geri kalan 180 adet diş 60’ar adetlik 3 ana gruba ve bunlarda kendi aralarında 15’er adetlik 4 alt gruba ayırıldı. Bu 3 ana gruba lateral kondensasyon, Thermafil ve tekkon (PTGP) kanal dolgu teknikleri 4 farklı kök kanal patı (Roekoseal, AH Plus, Diaket ve Ketac-Endo) ile uygulandı. Kanal dolguları tamamlanan bütün gruplara boya sızıntısı ve şeffaflaştırma yöntemi uygulanarak lineer ölçüm metoduyla sızıntı miktarları belirlendi. İstatiksel analizler için ANOVA testi ile birlikte Bonferroni ve Tukey ileri düzey testleri kullanıldı (p ≤ 0.05).
BULGULAR: En fazla boya sızıntı değerini 2.902 ± 2.041 mm ile tekkon (PTGP) tekniği gösterirken, lateral kondensasyon 2.173 ± 1.447 mm ve en az sızıntıyı 1.832 ± 1.009 mm ile Thermafil tekniği göstermiştir. Lateral kondensasyon ve Thermafil teknikleri arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmazken, tekkon (PTGP) tekniği bu iki tekniğe göre anlamlı derecede farklı bulunmuştur (p>0.05). Kanal dolgu patları içinde ise en az apikal sızıntı değeri Diaket ve Roekoseal kullanılan gruplarda, en fazla sızıntı ise Ketac-Endo kullanılan gruplarda gözlenmiştir. Tekkon (PTGP) kanal dolgu yöntemin sızdırmazlığı, Diaket ve Roekoseal ile kullanıldığı gruplarda diğer kanal dolgu yöntemlerinden farksız iken, AH-Plus ve Ketac-Endo ile kullanıldığında anlamlı olarak daha fazla apikal sızıntı göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel anlamda tekkon(PTGP) tekniğinin, lateral kondensasyon ve Thermafil tekniğine oranla sızdırmazlığının yetersiz olduğu fakat birlikte kullanıldığı kanal patlarına göre farklılık göstererek bu iki tekniğe yakın sızdırmazlık sağlayabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: ProTaper, Tekkon açılı guta-perka, apikal sızıntı, şeffaflaştırma, Ni-Ti

The comparison of apical microleakage of single-cone tapered gutta-percha canal filling technique with the other gutta-percha canal filling techniques using with four different canal sealers

Dursun Ali Şirin1, Yaşar Meriç Tunca2
1Health Sciences Universty, Haydarpasa Sultan Abdulhamid Han Hospital, Dental Department
2Near East Universty Faculty of Dentistry, Department of Endodontics

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate apical sealing of single-cone tapered gutta-percha technique with lateral condensation and thermafil techniques by using 4 different canal sealers dye penetration and clearing methods comperatively.
METHODS: 200 single canal extracted mandibular premolars were used in this study. Root canal preparation of teeth were performed with ProTaper ni-ti- instruments. 20 premolars were separated as negative and positive control groups. 180 teeth were divided into 3 main groups which are consisted of 60 teeth and these groups were divided into 4 sub groups which are consisted of 15. Lateral condensation, thermafil and single cone techniques were applied with 4 different root canal sealer. After filling all the root canals, dye leakage and clearing methods were applied to all groups and by using lineer measurement method the amount of leakage were identified. ANOVA test were used for statistical analysis.
RESULTS: The maximum dye leakage was in the single cone technique 2.902=2.041 mm, in lateral condensation 2.173=1.477mm and the minimum value was 1.832=1.009mm in Thermafil technique. The difference between lateral condensation and thermafil techniques was not statistically different but single cone technique was found significantly different. The minimum apical leakage value of all root canal sealers was found in groups which diaket and roekoseal were used, the maximum leakage was in ketac-endo group. The unleakage of single cone root canal filling technique was not different than other techniques when diaket and reakoseal were used but the apical leakage was significantly higher when AH plus and keta-endo were used.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result single cone root canal filling technique is insufficient when compared to lateral condensation and Thermafil techniques about apical leakage; but can show a difference based on the canal sealers It was used with and can provide similar unleakage like those two techniques.

Keywords: ProTaper, Single-Cone Tapered Gutta-Percha, Apical Leakage, Clearing

Dursun Ali Şirin, Yaşar Meriç Tunca. The comparison of apical microleakage of single-cone tapered gutta-percha canal filling technique with the other gutta-percha canal filling techniques using with four different canal sealers. Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 23-30

Sorumlu Yazar: Dursun Ali Şirin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale