ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Diş hekimlerinin enfeksiyon kontrolü, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusundaki duyarlılık ve uygulamaları [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 345-348 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.53315

Diş hekimlerinin enfeksiyon kontrolü, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusundaki duyarlılık ve uygulamaları

İsmail Gümüşsoy1, Fikriye Kartal2, Doğukan Yılmaz3, Hande Toptan4, Selma Altındiş5, Şuayip B Duman6
1Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Sakarya
2İl Sağlık Müdürlüğü, Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., Sakarya
4Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D., Sakarya
5Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi A.D., Sakarya
6İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Kan ve diğer vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardaki artış diş hekimliği çalışma alanlarında hastalık bulaşının önlenmesinde standart enfeksiyon protokollerinin uygulanması konusunda diş hekimliği çalışanlarında bir farkındalık oluşturmaktadır. Bu protokoller hem hastaları hem de dental çalışanları korumaya yönelik oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı diş hekimlerinin enfeksiyon kontrolü, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusundaki mevcut uygulamalarının ve duyarlılığının araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Türkiye’nin farklı illerinde kamu ve özelde aktif çalışan toplam 102 diş hekiminin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan hekimlere sterilizasyon, dezenfeksiyon ve enfeksiyon kontrolü konulu 28 soruluk bir anket uygulanmıştır.
BULGULAR: Hekimlerin %65’i aerotör/agludruva gibi aletlerin dezenfektan solüsyonlar ile silinmesinin yeterli olmadığını ve her hastada steril edilmesi gerektiğini belirtmesine rağmen hekimlerin ancak %58’i aerotör/ angludruvayı her hastada steril ettiklerini belirtmiştir. Hekimlerin %40’ı dental tedaviler öncesi ellerini sabun/el dezenfektanı ile yıkadığını, %15’i ise bazen yıkamadığını belirtmiştir. Hekimlerin %81’i her zaman maske kullanmaktadır. Ancak hekimlerin sadece %34’ü maskeyi her hastada değiştirdiğini söylemiştir. Hekimlerin %10’nu koruyucu gözlük/siperi hiç kullanmadığını, %32’si ise her zaman kullandığını, %47’si ise her hastada dezenfekte ettiğini belirtmiştir. %56 oranında hekim tedavi esnasında koruyucu giysi kullanmaktadır. Hekimlerin ancak %43’ü enjektör ucunu tek el tekniği ile kapattığını belirtmiştir. Katılımcıların %25’i hastanın tedavisi esnasında temas edilen yüzeyleri su geçirmez bariyerlerle kaplarım/ kaplanmasını sağlarım şeklinde ifadede bulunmuştur. Hekimlerin %25’i ise bu işlemi hiçbir zaman yapmadığını söylemiştir. Hastanın tedavisi sırasında kontamine aeresollerin sıçramasını engellemek için her zaman emiş gücü yüksek aspirator kullanan hekim oranı ise %47’dir. Hekimlerin %68’i sterilize edilemeyen ortak kullanılan aygıtları kullanımdan sonra dezenfekte ederim/ edilmesini sağlarım ifadesinde bulunurken, %10’u bunu nadiren yaptığını belirtmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diş hekimliği çalışanları yüksek oranda enfeksiyon riski taşıyan bir ortamda çalışmaktadırlar ve hem kendilerini hem de hastaları çapraz enfeksiyondan korumak yükümlülüğündedirler. Bu çalışmanın sonuçları hekimlerin enfeksiyon kontrolü, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konularında daha dikkatli davranmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çapraz enfeksiyon, sterilizasyon, dezenfeksiyon, diş hekimi

Susceptibility and application of dentists in dental infection control, sterilization and disinfection

İsmail Gümüşsoy1, Fikriye Kartal2, Doğukan Yılmaz3, Hande Toptan4, Selma Altındiş5, Şuayip B Duman6
1Department of Dentomaxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Sakarya University, Sakarya
2Provincial Directorate of Health, Sakarya
3Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Sakarya University, Sakarya
4Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Sakarya University, Sakarya
5Department of Health Management, Faculty of Business, Sakarya University, Sakarya
6Department of Dentomaxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry, Inonu University, Malatya

INTRODUCTION: The increase in diseases transmitted with blood and other body fluids constitutes an awareness in dentistry staff about the implementation of standard infection protocols in the prevention of disease transmission in dental clinics. These protocols are designed to protect both patients and dentists. The aim of this study was to investigate the current attitude and susceptibility of dentists in infection control, sterilization and disinfection.
METHODS: This study was conducted with the participation of public and private employees in a total of 102 dentists in different provinces of Turkey. This study consisted of a 28-item questionnaire on sterilization, disinfection and infection control.
RESULTS: Although 65% of physicians stated that it was not enough to disinfect instruments such as aerotor with disinfectant solutions and should be sterilized in each patient, only 58% of the physicians stated that they had sterilized the aerotor in each patient. 40% of the dentists stated that they washed their hands with soap / hand disinfectants before dental treatments and 15% of the dentists did not wash them. 81% of dentists always use masks. However, only 34% of the dentists said that they changed the mask in every patient. 10% of the dentists never use the protective goggles / shields, 32% of them use it all always, 47% of of the dentists disinfect it each patient. 56% of the dentists use protective clothing during treatment. Only 43% of the dentists stated that they closed the injector tip with one hand technique. 25% of the participants stated that they covered with waterproof barriers the surfaces that were contacted during the treatment of the patient. 25% of the dentists said that they never did this process. In order to prevent the splashing of contaminated aerosols during treatment, the rate of dentist using aspirator is 47%. 68% of the dentists stated that they disinfect common devices which cannot be sterilized after use and 10% said that they rarely do this.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dentists usually work in an environment with high risk of infection and are obliged to protect themselves and patients from cross-infection. The results of this study reveal that dentists should be more careful about infection control, sterilization and disinfection.

Keywords: Cross enfection, sterilization, disinfection, dentist

İsmail Gümüşsoy, Fikriye Kartal, Doğukan Yılmaz, Hande Toptan, Selma Altındiş, Şuayip B Duman. Susceptibility and application of dentists in dental infection control, sterilization and disinfection. Yeditepe J Dent. 2019; 15(3): 345-348

Sorumlu Yazar: İsmail Gümüşsoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale