Cilt No : 16 | Sayı : 3 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Farkli cila sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülükleri üzerine etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(2): 147-153 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.52386  

Farkli cila sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülükleri üzerine etkisi

Dilber Bilgili1, Ayşe Dündar1, Çağatay Barutçugil1, İsmail Burak Öcal2
1Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Adana Fatma Kemal Timucin Ağız ve Diş Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, dört farklı kompozit cila sisteminin farklı türdeki üç kompozit rezinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada bir anterior (GradiaSO), bir posterior (Filtek P60) ve bir akıcı kompozit (Clearfil Majesty Flow) kullanılmıştır. Her kompozit grubunda 40 örnek olacak şekilde, 5 mm çapında 2 mm kalınlığında toplam 120 örnek teflon kalıplar kullanılarak hazırlandı. Her bir cila sistemi için tüm örnekler 4’er alt gruplara ayrıldı (n=10). Her kompozit grubu için SofLex Disk ve SofLex Spiral, Dimanto ve IdentoFlex Composite Polishers cila sistemleri kullanıldı. Hazırlanan kompozit örnekleri Sof-Lex Disk’in en kalın grenli zımparası ile pürüzlü hale getirildi. Ardından profilometre cihazı ile pürüzlülük değerleri (Ra) kaydedildi. Örnekler 24 saat boyunca oda sıcaklığında distile su içerisinde bekletildikten sonra cila işlemi yapıldı ve yüzey pürüzlülüğü tekrar ölçüldü. Çok yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD çoklu testleri ile istatistiksel analiz yapıldı (p<0,001).
BULGULAR: Tüm kompozitler bitirme ve cila işlemlerinden anlamlı derecede etkilenmişlerdir (p<0,001). Tüm bitirme ve cila işlemleri için akıcı kompozitte bir farklığa rastlanılmamıştır. Bununla birlikte 3M Sof-lex Disk cila seti posterior ve anterior kompozitin her ikisinin de yüzey pürüzlülüğünü diğer cila setlerinden daha fazla azaltmıştır (p<0,001). 3M SofLex Disk seti, tüm kompozit gruplarında benzer etki göstermiş, kompozit türleri arasında bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,001). Tüm cila sistemleri en çok Clearfil Majesty Flow’da etkili bulunmuştur (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüzey pürüzlülüğü bu çalışmada kullanılan hem cila sistemlerine hem de kompozit rezin materyallere göre farklılık göstermektedir. Bütün kompozit gruplarında 3M SofLex disk cila seti diğer sistemlere göre daha etkili sonuçlar ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pürüzlülük, kompozit rezin, cila sistemleri


Effect of different polishing system on surface roughness of composite resins

Dilber Bilgili1, Ayşe Dündar1, Çağatay Barutçugil1, İsmail Burak Öcal2
1Department of Restorative Dentistry, Akdeniz University, Antalya,Turkey
2Adana Fatma Kemal Timucin Oral and Dental Hospital, T.C. Ministry of Health, Adana, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to investigate the effects of four different composite polishing systems on the surface roughness of three different composite resins.
METHODS: An anterior (GradiaSO), a posterior (Filtek P60) and a flowable composite (Clearfil Majesty Flow) were used in this study. A total of 120 specimens with a diameter of 5 mm and a thickness of 2 mm were prepared using teflon molds, with 40 samples in each composite batch. For each polishing system, all samples were divided into 4 subgroups (n = 10). SofLex Disk, SofLex Spiral, Dimanto and IdentoFlex Composite Polishers were used. The prepared composite samples were roughened with the thickest grained abrasive of the Sof-Lex disc. The roughness values (Ra) of each sample were then recorded using a surface roughness device. After the samples were incubated in distilled water at room temperature for 24 hours, polishing procedure were carried out and surface roughness were measured again. Multiple analysis of variance (ANOVA) and Tukey HSD multiple tests were used for statistical analysis (p<0.001).
RESULTS: All composites were significantly affected by finishing and polishing procedure (p<0.001). No difference was found in the flowable composite for all procedure. However, the 3M SofLex disc significantly reduced the roughness of both the posterior composite and the anterior composite with regard to the other polishing systems (p<0.001). 3M SofLex disc showed similar effect in all composite groups, no difference was detected between composite types (p>0.001). All polishing systems were most effective in Clearfil Majesty Flow (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surface roughness differs according to both the polishing systems and the composite resin materials that used in this study. 3M SofLex disc shows more effective results in all composite groups according to the other polishing systems.

Keywords: Surface roughness, composite resin, finishing and polishing system


Dilber Bilgili, Ayşe Dündar, Çağatay Barutçugil, İsmail Burak Öcal. Effect of different polishing system on surface roughness of composite resins. Yeditepe J Dent. 2020; 16(2): 147-153

Sorumlu Yazar: Dilber Bilgili, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale