ISSN 1307-8593 | E-ISSN 2458-9586
Çocuklarda bilişsel seviye ve ağız diş sağlığı: Bir pilot çalışma [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(2): 176-179 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.47568

Çocuklarda bilişsel seviye ve ağız diş sağlığı: Bir pilot çalışma

Müesser Ahu Durhan1, Seda Özsalih1, Mısra Özalp1, Ömer Birkan Ağralı2, Hanife Nuray Yılmaz4, Betül Şen Yavuz3, Betül Kargül1
1Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Bahçeşehir Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Geleneksel tanımına göre zeka; uzun dönem içinde, başarının ve akademik yeterliliğin ana faktörü olarak kabul edilmiştir. Zekâ akıl yürütme, problemi planlama, problem çözme, düşünme, fikirleri anlama, dilleri kullanma ve öğrenme gibi birçok yetenek içeren bir bütündür. Çocukların periodontal dokuları erişkin bireylerden farklı olmakla birlikte, periodontal problemler de farklı tablolarla karşımıza çıkabilir. Bu çalışmanın amacı, 10-15 yaş arasındaki çocuk hasta grubunda, dişeti iltihabı ile bilişsel durum arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 39 çocuk hasta dahil edildi ve ebeveynlerinden yazılı onam alındı. Bilişsel işlev, Raven’ın Standart İlerleme Matrisi ile ölçüldü. Bu testte, her bir katılımcıdan gelen doğru cevapların sayısı hesaplanıp, ağız sağlığı durumu ile ilgili bilgiler DMFT, Gingival İndeks (Gİ), Plak İndeks (Pİ), ve Sondalama derinliği (SD) ölçümlerine göre elde edildi. İstatistiksel analizler SPSS 16.00 yazılımı kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 11.67 ± 1.40 olan 20 erkek (% 51,3), 19 kız (% 48,7) çocuk değerlendirildi. Doğru cevap sayısı 12 ile 53 arasında değişirken Raven skoru ortalaması %57.79± 14.09 olarak bulundu. Sırasıyla, ortalama DMFT, Gİ, Pİ, SD; 5.26± 2.64, 0.80 ± 2.19, 1.17 ± 0.44 ve 1.78 ± 0.28 olarak tespit edildi. Hastaların ortalama seans sayısı 3.92 ± 4.01 olarak hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk hastalardaki çürük ve periodontal durum ile bilişsel seviyeyi birlikte araştıran ilk çalışma niteliğindeki öncül çalışmamızın sonuçları bilişsel durum ile periodontal durum arasında anlamlı ilişki olmadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, gingivitis, zeka

The intelligence profile and oral health in children: A pilot study

Müesser Ahu Durhan1, Seda Özsalih1, Mısra Özalp1, Ömer Birkan Ağralı2, Hanife Nuray Yılmaz4, Betül Şen Yavuz3, Betül Kargül1
1Department of Pediatric Dentistry, Marmara University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey
2Department of Periodontology, Marmara University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Dentistry, Bahcesehir University Faculty of Dental Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Orthodontics, Marmara University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Intelligence, based on its traditional definition, have been considered as the major factor for the success of the academic sufficiency. Intelligence is a sum that includes many skills such as reasoning, problem planning, problem solving, thinking, understanding, language use and learning. Periodontal tissues of children are different from adults. Moreover, periodontal problems can also be displayed in various different ways in children. The aim of this study is to investigate whether there is a relationship between gingivitis and cognitive status in pediatric patients aged 10-15 years.
METHODS: 39 pediatric patients were included. Cognitive function was measured using Raven's Standard Progress Matrix. In this test, the number of correct answers from each participant was calculated and information about oral health status was obtained according to DMFT, Gingival Index (GI), Plaque Index (PI), and Probing depth (SD) measurements. Statistical analyzes were done using SPSS 16.00 software.
RESULTS: Twenty boys (51.3%) and 19 girls (48.7%) with mean age of 11.67 ± 1.40 were evaluated. While the number of correct answers varied between 12 and 53, the mean Raven score was 57.79 ± 14.09%. Mean DMFT, GI, PI, PD, was determined as 5.26 ± 2.64, 0.80 ± 2.19, 1.17 ± 0.44 and 1.78 ± 0.28, respectively. The average number of sessions of the patients was calculated as 3.92 ± 4.01.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our preliminary study which investigated caries, periodontal status and cognitive level in pediatric patients, demonstrated that there is no significant relationship between cognitive status and periodontal status.

Keywords: Children, gingivitis, intelligence

Müesser Ahu Durhan, Seda Özsalih, Mısra Özalp, Ömer Birkan Ağralı, Hanife Nuray Yılmaz, Betül Şen Yavuz, Betül Kargül. The intelligence profile and oral health in children: A pilot study. Yeditepe J Dent. 2020; 16(2): 176-179

Sorumlu Yazar: Müesser Ahu Durhan, Türkiye
LookUs & Online Makale